پیآمد تبلیغات شبکه تلویزیونی اهل البیت(ع) درافغانستان

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

مدتی است؛ چندین شبکه مذهبی روی آنتن های ماهواره ای رفته و به نشردیدگاههای متفاوت شان میپردازند جمعی درپی اثبات حقانیت شیعه هستند(شبکه اهل البیت و....) وتعدادی هم درصدد اثبات حقانیت سنی میباشند(1).

 

اینکه چرا این جو به وجود آمده ؛ نمیدانم ؛ شاید دراثررشد رسانه باشد؛ احتمالا تعدادی باانگیزه مذهبی این شبکه ها را به وجود آورده باشند وشاید هم در پشت این حرکات دست های نهفته باشد.

برای بررسی این پدیده؛ به تحلیل آن پرداخته میگردد ، همانطوریکه میدانیم درافغانستان پیروان دو مذهب شیعه وسنی زندگی کرده ومی کنند بعضی حرکتهای ناسنجیده ممکن است باعث تحریک عده ی شده و فاجعه آور گردد؛ ما به دیگر شبکه ها ورسانه های که تبلیغات این چنینی دارند کاری نداریم ودرآن راستا تماس نمی گیریم .

اما پیامد تبلیغات شبکه اهل البیت راعلیه هزاره ها دانسته و نگران کننده می دانیم و نکات را دراین رابطه یاد آوری می نماییم.

تحریکات وموضعگیری این شبکه ؛ خلاف عرف معمولی رسانه ی امروزی بوده و آنراخطرناک دانسته و پیامدهای اینگونه حرکتهای ناسنجیده به ضررجامعه هزاره تلقی میگردد.

اگربه تاریخ چندین دهه گذشته مراجعه نماییم خواهیم دید که اینگونه حرکات زیان آور وگاهی هم جبران ناپذیر بوده که به طوری نمونه می اوریم؛ زمانیکه عبدالرحمان خان در مشهد تبعید بوده روزی درمسجد گوهرشاد برای ادای نماز میرود ولی بارفتار زشتی مواجه میگردد یعنی هنگام سجده ورکوع به او توهین میگردد.

درهمین رابطه درکتاب تاریخ تشیع اثراستاد یزدانی صفحه 192 آمده است:

او(عبدالرحمان خان )درجو وفضای پرورش یافته بود که هرنوع اذیت وآزار شیعه را ثواب میدانستند وازطرف دیگر عبدالرحمان دردوران تبعید واقامت درمشهد رفتاری را از سوی شیعیان این شهر مشاهده کرده بود که تاثیربسیار زشت وکینه توزانه ای درروحیه اوباقی گذاشته بود وبارها مشاهدات خود از رفتار مردم آن سامان به اطرافیان خود نقل کرده است ولی چون به مردم ایران دسترسی نداشت . عقده خودرا برشیعیان کشورش خالی نمود .

گنه کرد در بلخ آهنگری

به کاشان زدند گردن مسگری

ازسوی دیگر تعدادی مولویان جاهل ومتعصب نیزاورا به کشتار ونابودی شیعیان تشویق وتحریک میکردند وآنها حتی نمونه های از کتب شیعی چاپ ایران را که درآنها سخنان نا روا درباره خلفا راشدین درج شده بود ؛ بدست آورده نزد امیربرده اورا به قتل وقمع تشیع وادار میکردند ؛ از جمله استدلالهای انها که ربطی به اعتقادات تشیع نداشت اما بسیار تحریک کننده وزننده بود این بود که به توده های متعصب وبی خبراهل سنت می گفتند: اگرکسی به ناموس شما توهین کند با او چه می کنید ؟

معلوم بود که از هرکسی این سوال میشد درجواب می گفت؛ توهین کننده را خواهم کشت.سپس میپرسیدند : آیا دفاع از ناموس خودتان واجب تراست یا ناموس پیغمبر ؛ باز جواب روشن بود آنگاه که مخاطب را کاملا هیجان زده میکردند از روی کتب بی اعتبار شیعی واحادیث مجعوله ، به آنان می گفتند رافضی ها درباره همسرپیامبر اکرم حضرت عایشه چنین وچنان می گویند. نتیجه چنین استدلالهای دور از واقعیت معلوم بود که تا چه حد یک انسان بی خبر از اعتقادات اصیل تشیع را عصبانی می کرد .

مولویان با همین استدلال عبدالرحمان راعلیه تشیع تحریک کردند. (2)

درکتاب سراج التواریخ صفحه 1065 امده است:

درماه شوال سیدعبدالقیوم قاضی محکمه شرعیه دایزنگی نامه ای به حضورامیر کابل فرستاد مبنی براینکه :تصمیم دارد؛ دربین سکنه هزارستان بنیاد مساجد نهاده احکام الهی از قبیل ؛ نماز پنجگانه ؛ نماز جنازه ؛ اصول وفروع دین وغیره را برطبق مذهب مهذب ابو حنیفه اجرا نماید تاهزاره ها مذهب خویش را که اثنا عشریه است رها نموده به مذهب اهل سنت درآیند وسعادت ابدی حاصل نمایند. امیرعبدالرحمان خان به او هدایت داد که هر پنجاه وصد خانه که نزدیک هم باشند وقدرت حاضرشدن وبهم امدن را درگاه بیگاه داشته باشند ؛ یک مسجد بنیاد کند نماز واحکام شرعی را به آن مردم بیاموزند.(3)

غبار درکتاب افغانستان درمسیرتاریخ چاپ سوم صفحه1066 مینویسد:

امیرعبدالرحمن علاوتا تفرقه مذهبی شیعه وسنی را درافغانستان هنگام قیام هزارجات شدت بخشید.(4)

اینها گذشته تاریک وسیاه است که با چنین انگیزه های مردم ما به تباهی کشانیده شدند . شاید گفته شود که طرف مقابل بادیدگاه ضد شیعی چنین فاجعه های را آفریده اند .

بلی درست است یکی ازعمده انگیزه های آنها تحریکات مذهبی ضد شیعی بوده ؛ آیا باور دارید که تا هنوزبقایای اینگونه تفکر دراین کشور وجود دارد؛ اگربگویم درحال شریک شدن به قدرت است بیراهه نرفته ایم .

آیا موضعگیری های تند شبکه اهل البیت بهانه بدست این ها نخواهد داد؟ آیا روی پیامد های اینگونه تبلیغات فکرشده است؟

برفرض عدم پیامدی؛ چه ضرورت است که چنین موضع تند اتخاذ شده وچنین تبلیغات راه افتاده است.

درزمان حاکمیت مجاهدین وطالبان بااین دید مذهبی اکثرا مردم هزاره تاوان های کلانی را متقبل گشتند مردم تا هنوز فراموش نکرده اند که یکی سران طالبان طی سخنانی خطاب به مردم هزاره گفته بود یا مسلمان شوید ویا جزیه پرداخت نمایید.

واضح وروشن است که موضعگیری های شبکه اهل البیت هیج ربط به هزاره ها وجامعه تشیع افغانستان ندارد. 

خوشبختانه با موضعگیری خردمندانه حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی مرجع تقلید هزاره ها که طی پیام تاریخی خود تمام اما و اگرهای که نسبت به شبکه تلویزیونی اهل البیت وجود داشته خاتمه دادند وبااین پیام ابهامات ؛ اگر بوده برطرف گردید؛ ایشان در قسمت از پیام خویش آورده اند :

جهان اسلام هم اکنون در وضعیتی به سر می برد که ضرورت اتحاد و انسجام امت اسلامی علی رغم تفاوت های ملی و نژادی و اختلافات فقهی و مذهبی شان بیش از هر زمان دیگر احساس می شود در این میان دشمنان مکار و دوستان نادان و ناآشنا با مبانی دین مبین اسلام همچون دو تیغه قیچی به دنبال قطع و بریدن حبل المتین، وحدت و اخوت دینی مسلمین هستند.


اخیراً یک شبکه تلویزیونی زیر نام مقدس «اهل بیت(ع)» آغاز به کار کرده است که گردانندگان ظاهری آن را تعدادی از طلاب افغانی ناآشنا با مبانی فقهی و کلامی اهل بیت به عهده دارند این مجموعه که بعضاً – متاسفانه- ملبس به لباس مقدس روحانیت هستند درآغاز با شعار فعالیت فرهنگی و رسانه ای در راستای اهداف بلند و متعالی اسلام، نشر معارف اهل بیت و اتحاد و تقریب پیروان مذاهب گوناگون اسلامی، فعالیت خود را شروع کردند و تعدادی از آنان در شهر مقدس قم در حضور این جانب تعهد سپردند که در تولید و اجرای برنامه های شبکه یاد شده هیچ گونه شائبه تفرقه، اختلاف و جسارت به مقدسات و ارزش های مذهبی فرق و گروه های مسلمین را دنبال نکنند.

درقسمت دیگری از پیام آمده است :

این در حالی است که به جای طرح معارف بلند اهل بیت، به مباحث جدلی، تفرقه انگیز، با ادبیات ناپسند و ناشایسته به ارزش ها و مقدسات مذهبی برادران مسلمان اهل تسنن جسارت می کنند. بناءاً از برادران و خواهران دینی خصوصاً از پیروان و شیعیان راستین اهل بیت عصمت و طهارت(ع) جداً تقاضا می شود که از هرگونه کمک های مادی و معنوی به شبکه یاد شده خودداری کنند. (5)

دراین پیام به نکات مهمی اشاره شده است :

1- وحدت : ایشان ازجایگاه مرجعیت دینی ومذهبی به وحدت امت اسلام اشاره میکند دوستان نادان ودشمنان مکار را به حیث دوتیغه قیچی تعبیر می نماید ؛ دراینجا سوال مطرح میگردد که منظورایشان از دوستان نادان کیست ؟

 

2-پیمان شکنی : دوستان ما درشبکه اهل البیت درحضوریک مرجع دینی تعهد سپردند که به نشر معارف اسلامی پرداخته از اختلاف وتفرقه بپرهیزند. آیا اینها به این تعهد عمل کرده اند؟

 

3- تقاضا ازپیروان اهل البیت: ایشان از جایگاه مرجعیت دینی وشیعی از شیعیان خواسته است که از هرگونه کمک مادی ومعنوی به این شبکه خود داری نمایند.

درمجموع نظرگردانندگان این شبکه نسبت به پیام و این موضع این عالم دینی چیست؟

 

درهمین حال چند دهه قبل مرجع دینی تشیع آیت الله العظمی بروجردی تلاش های وسیع را جهت وحدت تشیع وتسنن انجام دادند. دراین راستا ایشان مبتکردارالتقریب مذاهب اسلامی هستند.

 

ایشان از آغاز مرجعیت خویش، به مسئله وحدت میان مذاهب اسلامی، توجه خاصی داشتند و معتقد بودند که سامان دادن به این موضوع، از وظایف هر عالم شیعی است. ایشان طرح بعضی مباحث، از جمله اینکه «چه کسی خلیفه بود و کدام بر حق است و کدام باطل»، را برای امروز جامعه اسلامی، بحثی بی فایده دانست و خطاب به عالمان شیعه می گفت: «مسئله خلافت، امروز مورد نیاز مسلمانان نیست که ما با هم دعوا کنیم، هر که بود امروز چه نتیجه ای به حال مسلمانان دارد، آنچه امروز به حال مسلمانان مفید است این است که بدانند، احکام را باید از چه مأخذی اخذ بکنند(6)

 

آیت الله بروجردی برای وحدت وهماهنگی شیعه وسنی تلاشهای فراوان نموده بین حوزات علمیه تشیع والازهر مصرهیئت های مبادله گشت درجهت تقریب مذاهب شیعه وسنی تلاش های موثروماندگاری نمود

   گام مهم و تاریخی وی در تقریب مذاهب اسلامی همکاری با دانشگاه "الازهر" مصر ومکاتبات با

"شیخ محمودشلتوت" بود. ثمره این همکاری که برای اعتلای جهان اسلام بسیار موثر واقع شده بود،

همان فتوای تاریخی "شیخ شلتوت" درباره فقه شیعه امامیه است. (7)

 

علاوبرآن قرآن کریم به صراحت مسلمانان را دعوت به وحدت می کند :

 

در قرآن کریم آیات زیادی را می توان یافت که در آن ها به این مسأله اشاره شده است؛ ازجمله مفاهیمی، چون «واعتصموا»(8)، «تعاونوا»(9)، «اصلحوا»(10)، «اصلاح بین الناس»(11)، «الَّف بینهم»(12)، «امّةٌ واحدة»(13)، «امّة وسط»(14)، «حزب الله»(15)، «صبغة الله»(16) و «اخوة».(17)
محور وحدت در دیدگاه قرآنی «توحید» و در مرتبه ی دیگر دین اسلام است. قرآن کریم پیامبر را به سوی اهل کتاب می فرستد و از آنان برای پیوستن به شعار توحید و جدایی از غیر او دعوت می کند: «ای پیامبر! به اهل کتاب بگو، بیایید بر اساس کلمه ای که بین ما و شما مشترک است، غیر از خدا را نپرستیم و یک دیگر را در برابر خداوند بعنوان رب و پروردگار نگیریم (وحدت کنیم). پس اگر روی برگرداندند بگویید، شاهد باشید که ما اهل تسلیم در برابر حق هستیم».(18)

 

همینطورسیره ائمه دین نیزمتضمن وحدت جامعه مسلمین بوده ؛ وسیره آنها چگونه تفسیر میگردد؟

پیامدهای تبلیغات شبکه اهل البیت به جاهای حواله خواهد شد که آنجا کسی نخواهد بود تا به فریاد آنها برسد از پشت تربیون های مختلف سخنرانی واستدلال های که مستند به فلان کتاب حدیث میگردد راه گشا نخواهد شد.

والسلام

نبی قانع زاده 

فتاوی ایات عظام در باره شبکه اهل البیت(ع)

منابع:

1-چندین شبکه به زبان های مختلف تبلیغات دارند.

2-تاریخ تشیع اثراستادیزدانی صفحه 192

3- کتاب سراج التواریخ صفحه 1065

4- کتاب افغانستان درمسیرتاریخ چاپ سوم صفحه1066

5-سایت آیت الله محقق کابلی

6- مجله 6، حوزه ف شماره های 44 و 43، ص 15. اباذری، عبدالرحیم، آیت الله بروجردی (آیت اخلاص). معاونت فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تهران، 1383، ص 65

7- پیشوایان تقریب، معاونت فرهنگی مجمع جهانی تقریب، تهران، 1383، ص149.

8- سوره نساء، آیه 164.

9- سوره مائده، آیه 2.

10- سوره نساء، آیه 164

11- همان، آیه 114.

12- سوره انفال، آیه 63.


13- سوره انبیاء، آیه 92.


14- سوره بقره، آیه 142.


15- سوره مجادله، آیه 22.


16-سوره بقره، آیه 128.


17- سوره حجرات، آیه 10.


18- جهت اطلاع بیشتر مراجعه شود به وحدت اسلامی از دیدگاه قرآن و سنّت، آیت الله سید محمد باقر حکیم،ترجمه ی عبدالهادی فقهی زاده، انتشارات تبیان، چاپ اول، سال 1377.

فتاوی آیات عظام در رابطه به دامن زدن اختلافات شیعه وسنی در شبکه تلویزیونی اهل البیت(ع)

نظرات   

 
+2 #2 حسین نجیبی 1391-10-04 23:52
جناب آقای قانع زاده به مطلب جالب ودردناکی اشاره کرده اید.من هم متاسفانه شاهد تاثیرات منفی این شبکه دربین مهاجرین افغان درآلمان بوده وهستم.خواهش برادرانه من هم از دوستان افغانستانی این است که نه این شبکه را تماشا کنند ونه هم به آن کمک مالی نمایند.به باورمن جدای ازاین که ما درمقامی نیستیم تا نسبت به کارهای خلفای راشدین وبی بی عایشه نظربدهیم طرح مسایل تفرقه برانگیز وپاشاندن بذرنفاق بین مردم بیچاره ودربدرما جزنتیجه سو, چیزی عایدمان نمی کند.
بازگو کردن
 
 
+2 #1 Asif Gawhari 1391-10-04 20:03
سلام ودرود بر شما دوستان روشنگر
شبکه نفاق افگن ا لله یاری صدای دشمنان مردم ماست باید چهره این دجال را هرچه بیشتر رسوا سازید این شبکه تخم نفاق را بین مسلمانان شیعه وسنی پخش میکند که برای تمام مسلمانان چه شیعه وچه سنی زیان بار است
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

یاداشت!

با قمه و تیغ زدنها جلوه های زیبای عاشورا را مخدوش نکنیم!

بیایم با جلوه زشت و کریه ، جلوه های زیبای محرم و عاشورا را مکدر و خدشه دار نکنیم!....ادامه مطلب.......

فيسبوك

فرم ورودمهمان انلاین

امروز1450
ديروز2274
اين هفته4849
اين ماه24778
در كل1390427

Who Is Online

Guests : 84 guests online
Powered by CoalaWeb

اطلاعات در مورد پناهندگی

سخنرانی عیزیز رویش مکتب معریفت کابل

جملات ماندگار

 عصری ست که اندیشه ها فلج است ، شخصیت ها فروخته شده اند , وفاداران تنها هستند , پارسایان گوشه گیرند , جوانان یا مایوس یا فروخته شده , یا منحرف , و گذشته گان و بزرگان گذشته یا شهید شده , و یا فروخته شده اند.(دکتر علی شریعتی)

اگر لحظه به لحظه با خود صادق باشيد، ديگر به اثبات اعمال خود نيازی نداريد و اگر در زندگی حادثه ای پيش آيد، می دانيد كه مصلحت اوست و ماهيت وجود شما ثابت و سازگار باقی خواهد ماند.(مهاتما گاندی)

بهترین لذت آدمی این است که بداند نسلی که از او به جا مانده ، ولی حسی برتر از هر لذت موجود این است که بداند مسئولیت خانواده ای بر دوش اوست و هر فردی میتواند از این لذت برخوردار باشد.(نلسون ماندلا)