اصول پذیرش یک پناهجو واصول اعطای پناهندگی درکشوراتریش

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
گردآورنده هیچ گونه مسولیت حقوقی را در رابطه با اصول پذیرش یک پناهجو و اصول اعطای پناهندگی از پناهجو برای پناهجو در کشور اتریش را به عهده نمی گیرد.

austria_mapگردآورنده: شوکت علی ولی زاده

اتریش ویانا، جنوری، سال ۲۰۱۴ میلادی

مقدمه
انسانها ذاتا از نگاه هر گونه عقیده، اندیشه، نژاد و سایر تفاوت های اجتماعی، مذهبی، تاریخی، فرهنگی و غیره آزاد به دنیا میآیند. اما انسان یک موجود اجتماعی است و این تعلق به فامیل، جامعه، تاریخ و سایر ارزشهای اجتماعی، مذهبی، تاریخی، فرهنگی و غیره است که یک انسان را متفاوت از هر انسانی دیگری میسازد؛ یک جامعه را متفاوت از سایر اجتماعات دیگر میسازد؛ یک فرهنگ را متفاوت از فرهنگهای دیگر میسازد؛ یک قوم را متفاوت از جمعیت های مردمی دیگر میسازد. . .
جوامع انسانی برای بقای آزادیهای نسبی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، آزادی ملی، استقلال سیاسی و اقتصادی و غیره دست به ایجاد دولت ها میزنند. این دولتها نمایندگی مردمشان در سطح منطقه، قارهها، جهان و نظام های بین المللی را بدوش میگیرند. اما دولتها برای رسیدن به این اهداف باید عمل کنند. این عمل در صحنه ی عمل است که تفاوت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره را در بین دول ملل مختلف به بار میآورد. این تفاوتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که دامن جوامع بشری را آلوده میسازد. مللی که جغرافیای مشترک دارند، فرهنگ مشترک دارند و تاریخ مشترک دارند، از هم بیگانه میشوند. یک‌سانی ذاتیِ انسانها از هم می پاشد. برادر دشمن برادر میشود و ملتی کین خواه ملت دیگری.


ما در زبان دری مثلی داریم که میگوید: ”چون به تنگ آمد، به جنگ آمد!“ این تفاوتهای سیاسی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی و غیره است که اصطکاک میآفریند و در نتیجه جنگ میآفریند. جنگ کابوس شوم بشر است که هر شب او را نفس سوخته از خواب برمیخیزاند و نفس را در سینه ی شان تنگ میسازد. این تفاوتها است که خشونت جنگ را بیشتر میسازد. انسان را از انسانیت تهی میسازد و آلهی دست دولتمردان خودخواه و جاهطلب میسازد.
جنگ قانون نمیشناسد. کودک، زن، مرد، مادر، پدر، خواهر، برادر نمی شناسد. چون سرطان است که وقتی یک عضو را مبتلا ساخت، به عضو دیگر سرایت میکند و همه اعضای یک بدن را از بین میبرد. جنگ بدتر از هر آفت دیگری است. حتی بدترین آفات طبیعی مثل سیلاب، طوفان، آتش فشانها و غیره اگر چی خانمان برانگیز هستند، اما دوامی ندارند. اما جنگ میتواند دوام بیابد و از هر آفت دیگری بدخیم تر گردد. چی گلوهایی را خواهد درید؛ چی سرانی را خواهد برید؛ چی دستانی را قطع خواهد کرد؛ چی سینه هایی را خواهد ترکاند، هرگز قابل پیش بینی نیست.
هر انسانی به فامیلی تعلق دارد؛ به جامعه یی تعلق دارد؛ به تاریخی تعلق دارد که او را میپروراند و لازم است که هرکسی حق مشارکت در فامیل، جامعه و تاریخ را داشته باشد. محبت پدر و مادر به نسبت فرزند را در نظر بگیرید؛ همبازی بودن دو خواهر و برادر را در نظر بگیرید؛ تعلق خاطر یک زن و شوهر را به همدیگر در نظر بگیرید: آیا هیچ چیزی به این زیبایی و لطافت خواهید یافت؟ تپش قلب یک انسان را برای یک انسان دیگر در نظر بگیرید؛ لحظه های انتظار دیدار دو عاشق را در نظر بگیرید: آیا هیچ چیزی به این اندازه آتشین و نفسگیر تصور میتوانید. درحقیقت این همگرایی باید برای همگان یکسان تامین گردد.
کودکی فقیری را ببنید که نان و نوایی در دسترخوان پدر و مادرش ندارد اما باز هم پدر و مادر را بر نان و نوا ترجیح میدهد! قربانی شدن یک انسان را برای یک انسان دیگر در نظر بگیرید که از جان میگذرد و از جانان نه! چی چیزی بهتر از جان و تن و روح را میتوانید فدای یک دوست، یک خواهر، یک برادر و غیره کنید؟ هیچ کلمات و عباراتی نمیتواند کرامت و تقدس عواطف بشری، دوستی، همفکری، هم عقیده بودن و غیره را تشریح کند. هیچ مظهر طبیعی نمیتواند زیباتر از محبت و عشق باشد. اما جنگ میتواند همه ی این لطایف زندگیبخش را بیگانه سازد: انسانی را از انسانی دیگری برباید؛ عشقی را نابود سازد؛ عاطفه یی را خاموش بسازد و اشکی را سوزان سازد.
ناسودهترین و زشتترین مظهر انسانی و اجتماعی جنگ است. جنگ کانون گرم خانواده ها را از هم میدرد. دو برادر را، دو هم تن را، پدر و مادر را از همدیگر میگیرد؛ انسان را اژدهایی میسازد که عاری از عاطفه، عشق، لطف و کرم خواهد بود. انسان را توانا میسازد تا کودکی را سر ببرد؛ طفلی را یتیم بسازد؛ زنی را بیوه بسازد؛ لانه ی عشق و عواطف انسانی را ویرانه بسازد؛ اشک مادری را که از فراق فرزندش میسوزد سیلآسا روان بسازد. چشمی را همیشه منتظر لحظه های دیدار بسازد؛ روحی را سرگردان در ویرانه ی خانه ها بسازد؛ آغوشی را خالی بسازد؛ قلبی را از فراق دوستی باز ایستاند و لبی را معتاد دعای خیری برای یک همدم گمشده یی بسازد.


اما اینها آنقدر تلخ نیست اگر در نظر بگیریم که یک زنی یا یک مادری و یا یک خواهری نتواند بنا بر ملحوظات اجتماعی و فرهنگی و غیره توان فرار از این فجایع را داشته باشد. در جوامع مردسالار مردان توان هر کاری را دارند: توان فرار را دارند؛ توان پرداخت پول فرار را دارند؛ توان براه افتادن به سوی دیار غربت را دارند. اما یک زن در چنین جوامع مردسالاری چی میتواند از دستش بیاید؟ کی او را اجازه خواهد داد تا سرخود و تنها از خانه بیرون برود و بدون یک محرمی خانه را ترک کند؟ چی کسی به او پول خواهد داد تا جانش را از حادثه نجات دهد؟


هیچ کسی نه! یک زن تا کودک است آبروی خانواده، پدر و برادرانش است؛ وقتی ازدواج کرد آبروی شوهرش و خانواده ی شوهرش است؛ وقتی هم پیر شد محتاج شوهر پیر و ناتوان و فرزندان بیگانه شده اش میگردد. او پایی برای فرار ندارد! او زبانی برای فریاد ندارد! او جراتی برای بیرون شدن از خانه را ندارد! هیچ کسی مسئولیت بیرون آوردن وی از کشورش نخواهد شد! هیچ کشوری هم قانونی برای حمایت وی ایجاد نخواهد کرد.
همین طور یک کودک را در نظر بگیرید: وقتی پدر و یا برادر خانه را ترک کند، چی کسی از وی حمایت خواهد کرد؟ چی قانونی وی را آزادی انتخاب خواهد داد؟ او در دامن مادر و خواهرش و یا شاید هم بازماندههای خانواده اش خواهد افتاد و وای اگر نانآور خانواده نیز راه فرار گرفته باشد زیرا در این صورت حتی حق پر شدن شکم کوچکش را نیز از دست خواهد داد. آری این گونه است جنگ و این گونه است نابسامانی های جوامع بشری؟


جنگ عوارض پایایی دارد که حتی در زمان صلح و آرامش بعد از جنگ میتواند عواقب وخیمی را بار بیاورد. جنگ باعث رکود اقتصاد میشود و امنیت اجتماعی را نقض میکند. سالها طول خواهد کشید تا یک کشور جنگزده بتواند عواقب ناهنجار بازمانده از دوران جنگ را برطرف بسازد. جنگ حق ابراز آموزش و پرورش را از کودکان میرباید؛ حق استفاده از مواهب اجتماعی را محدود میسازد و باعث ایجاد بی نظمی های اجتماعی میگردد.
اما خوشبخانه مثلی دیگری در زبان دری داریم که میگوید: ”کوه به کوه نمیرسد، آدم به آدم میرسد!“ و این مثل یک مثل بسیار به جا است! اگر در جوامع در حال توسعه هیچ کسی حق تعین سرنوشتش را نیز هم نداشته باشد، باز هم در این جهان کسانی یا سازمانهای هستند که به این فریادهای ناگفته، به این ناتوانی های بیاختیار و به این بیعدالتی های بیچاره زبانی، اختیاری و چاره یی میدهد. باز هم این انسانها و دولتهای است که وظیفه ی شان ساخته اند تا جان یک انسان از جنگ و فلاکت گریخته را نجات بدهند.


درست در میان جنگهای بزرگ و جنگهای خانمان برانگیز جهانی بود که افرادی و سازمانهای دست به ابتکاراتی انسانی زدند و در قدم اول برای حفظ جان سربازان آسیب دیده در میدان جنگ و در قدم بعد برای آفتزده های جنگ، سازمانها و موسساتی را به پا برداشتند تا جان این قشر بیگناه و بیچاره را نجات بدهند. این اقدامات از زمانهای بسیار دوری به کار افتاده بود ولی درست بعد از جنگ دوم جهانی بود که مجمع جهانی به تاریخ ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ در شهر پاریس اعلامیهی جهانی حقوق بشری را به امضا رسانیدند. این اعلامیه نتیجه ی مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند، به صورت جهانی بیان می دارد. اعلامیه ی مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر میپردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعیای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کردهاست.


مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام آور بوده و از اعتبار حقوق بینالملل برخوردارست، زیرا به صورت گستردهای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار میرود. کشورهای تازه استقلال یافته ی زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده اند.


مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیهی جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادیهای برابر برای همه مردم بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بین المللی حقوق بشر گرامی داشته میشود. اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه با دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر را تشکیل میدهند.
* * * * * * *
تذکر:

گردآورنده هیچ گونه مسولیت حقوقی را در رابطه با اصول پذیرش یک پناهجو و اصول اعطای پناهندگی از پناهجو برای پناهجو در کشور اتریش را به عهده نمی گیرد. این نوشتار حاصل تلاش جمعی از دوستانی هستند که در مسایل امور پناهندگی به شکلی از اشکال فعال بوده اند و خواسته اند تجارب شان را با شما در میان بگذارند. جهت بهبود کیفیت و جزئیات این نوشتار، از هرگونه پیشنهاد، انتقادات و سوال های شما با جبین باز استقبال مینمایم. این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پناهنده کیست؟


مفهوم پناهنده برای اکثر مردم آشنا است. تصور عمومی در مورد پناهنده این است که: پناهنده کسی هست که جانش به نسبت یک فاجعه ی طبیعی و یا سکونت در نواحی جنگ زده در خطر است و او مجبور به فرار است. یک مثال تاریخی که باعث شد در دوران جنگ دوم جهانی، جمع کثیری از مردم مجبور به ترک کشور شان شوند، کشتار جمعی در کشور رواندا در خلیج بالکان بود. و این برداشت عمومی تا زمان درازی در فرهنگ و جامعه ی ما مورد قبول عام قرار داشت.

panah9

تعریف قانونی، حقوقی و اجتماعی پناهنده:

تعریف بسیار متداول از مفهوم ”پناهنده“ از نگاه و جایگاه قانونی از کنوانسیون جنوا در سال ۱۹۵۱ میلادی بر گرفته شده است و این کنوانسیون از سوی ۱۴۷ کشور جهان امضا شده است. کشور اتریش از جمله اولین کشورهای است که در سال ۱۹۵۵ کنوانسیون جنوا را امضا نموده است. این ۱۴۷ کشور در زمینهی پناهندگی این را حق قانونی یک انسان میداند که, کشورش را آن زمان حق دارد ترک کند: که او به لحاظ مسایل نژادی، مذهبی، ملیتی، وابستگی به سازمانهای خاص اجتماعی و یا عقاید سیاسی مورد تعقیب قرار بگیرد.


به غیر از این تعریفی بالا که از سوی امضا کنندگان قرارداد ژنوا صورت گرفته است تعاریف دیگری نیز از مفهوم پناهگزینی وجود دارد که در اکثر قراردادهای جهانی درج شده است. توافقنامه ی دومی به شکل خاص در مورد کشورهای افریقای به اجرا درآمده است که مشخصات مخصوص پناهندگان کشورهای افریقای را تنظیم میکند و از سوی ۴۵ کشور جهان امضا شده است. به همه معلوم است که سطح نقض قوانین حقوق بشری در کشورهای افریقای بسیار بدتر از سایر کشورهای جهان میباشد. به همین سبب است که مردم این قاره از نگاه حقوق پناهندگی مزایایی خاصی را دارا میباشد و این موارد خاص در این توافقنامه درج شده است.

مورد سوم ”اعلامیه ی کارتاجنا (Cartagena)“ که در خصوص شرایط پناهندگی اتباع کشورهای امریکای مرکزی به امضای ۳۵ کشور جهان و از جمله کشور پاناما و مکزیکو رسیده است. تمام این قراردادها در مجموع مشخصات یک پناهنده را در نهایت، در یک تصور زیربنایی از: شخصی که مجبور شده بنا برملحوظات خاصی کشورش را ترک کند و به یک کشور بیگانه رو آورده باشند.


اما باید در نظر داشت که تنها پناهندگان نیستند که کشورشان را ترک میکنند. در دهکدهی جهانیِ امروز بسیاری از مردمان دیگر نیز مجبور هستند که کشورشان را ترک کنند و راه هجرت را پیش بگیرند و در جستجوی امکانات بهتر زندگی به دیار بیگانه راه بیابند. مهاجرت بیرون از مرزهای کشوری و یا در درون کشور خود، برای بسیاری از کشورهای جهان امروزی یک حقیقت شناخته شده است.

در مباحث عمومی همیشه بحث بر سر تفاوت یک ”پناهنده“ و یک ”مهاجر“ جریان دارد: یک پناهنده به خاطر حفظ جانش کشورش را ترک میکند. در مقابل مهاجرین و گروپهای متحرک دیگر، اکثرا یک تصمیم مشخص دارند و بخاطر دلایل اقتصادی و شرایط بهتر زندگی سر به راه گذاشته اند. به شکل آشکار دیده میشود که یک فرد مهاجر حق انتخاب شرایط زندگی بهتر را دارد و از این رو کشورش را ترک میکند ولی برخلاف آن یک پناهنده حق انتخاب کشور مقصدش را ندارد.

panah8

تعداد پناهجویان در سراسر جهان:

“پناهجو“ کسی است که مجبور به ترک خاک و دیارش است و ضرورت به حفاظت جهانی دارد. درست به خاطر حفاظت جهانی از این کتله ی در خطر بود که ۱۴۷ کشور جهان کنوانسیون جنوا را امضا کردند.


”دفتر کمیساریای عالیِ ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) در گزارشی که در اخیر سال ۲۰۱۲ میلادی بیرون داد، رقم افراد در جستجوی پناهندگی را در حال حاضر حدود ۴۵٫۲ میلیون تخمین میکند. ۱۵٫۴ میلیون آنان به اساس تعریف حقوق جمعی حائز شرایط پناهندگی میباشند. از هر ۵ نفر پناهنده حدود ۴ فرد آنان (حدود ۸۰% شان) در کشورهای در حال توسعه به سر میبرند زیرا اکثر پناهندگان به کشورهای همسایه یی شان فرار میکنند. یک کتلهی عظیمی ۲۸٫۸ میلیونی این جمعیت در جستجوی پناهندگی وضعیت ”بیجا شدگانی داخل کشور“ (Internally Displaced Persons – IDP) را دارند. آنان در داخل کشورشان مجبور به فرار از نقطهیی به نقطهیی دیگری میشوند.


اگر چه آنان طبق قراردادهای بین المللی، مانند پناهندگان از حقوق حفاظت بین المللی برخوردار نیستند باز هم از سالیان دراز به این طرف مورد تعاون ”دفتر کمسیاریای ملل متحد برای پناهندگان“ قرار میگیرند. این بخاطریکه بارها آنان در شرایط افراد واجد پناهندگی قرار میگیرند و حق کمکهای مشابه را دارند. در حال حاضر کمیساریای پناهندگی ملل متحد حدود ۱۷٫۷ میلیون آنان را تحت حمایت دارد. در مجموع کمیساریای پناهندگی ملل متحد از حدود ۳۵٫۸ میلیون مراقبت میکند. این جمعیت شامل پناهندگان، بیجا شدگان داخل کشوری، کسانی که درخواست پناهندگی نموده اند یا کسانی که خواهان برگشت به وطن شان هستند و یا کسانی که در حال حاضر شهروند هیچ کشوری به حساب نمیآیند.

panah1
• این‌جا گذارشی از سوی کمیساریای عالی ملل متحد در مورد بیجا شدن تهیه شده است:

http://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlen-fakten.html
برای خواندن لطفا کلیک‌را باز کنید.

در این گزارش آمار جهانی کمیساریای پناهندگی ملل متحد چنین درج شده است:


شش کشوری که اکثریت پناهندگان به آنان مربوط میشوند


• افغانستان –۲,۶ میلیون نفر )البته آن عده از افغانهای که در پاکستان و ایران مهاجر اند اما در دفاتر سازمان ملل متحد به عنوان پناهنده ثبت نشده است، شامل آماری که کمیسیاریای عالی پناهندگان از میزان پناهجویان افغان، ارائه کرده است، نمی شوند.(
• سومالی – ۱٫۱ میلیون نفر
• عراق – ۷۴۶۰۰۰ نفر
• سوریه –۷۲۸۵۰۰ نفر
• سودان – ۵۶۹۲۰۰ نفر
• جمهوری مردمی کانگو – حدود ۵۰۹۴۰۰ نفر

پنج کشوری که حد اکثر پناهندگان را جا داده اند:
• پاکستان – ۱٫۶ میلیون نفر
• ایران – ۸۶۸۲۰۰ نفر
• آلمان – ۵۸۹۷۰۰ نفر
• کنیا – ۵۶۵۰۰۰ نفر
• سوریه – ۴۷۶۵۰۰ نفر
کشورهای که اکثریت بیجاشدگان داخلی را دارند:
• کلومبی – ۴ میلیون نفر
• جمهوری مردمی کانگو – ۲٫۷ میلیون نفر
• سوریه – ۲ میلیون نفر
• سودان – ۱٫۸ میلیون نفر
• سومالیا – ۱٫۱ میلیون نفر
• عراق – ۱٫۱ میلیون نفر
این ارقام الی اخیر سال ۲۰۱۲ اعتبار دارد.
شمار پناهجویان در اروپا:
• در سراسر کشورهای اروپایی حدود ۱٫۸ میلیون نفر پناهنده وجود دارد. این رقم فقط ۱٫۸ میلیون نفر است در مقایسه با رقم ۱۶ میلیون نفر پناهنده در سراسر جهان.
• اینجا گزارشی از سوی کمیساریای عالی ملل متحد در مورد وضعیت پناهندگی در سال ۲۰۱۲ وجود دارد:
لطفن این لینک را باز نماید.

• در این سایت آمارهای دقیقی در مورد هجرت و پناهندگی، در هر ربع سال ۲۰۱۲ وجود دارد:
لطفن این لنیک‌را باز کنید.

• وضعیت قانونی و تعریف حقوقی پناهندگی در کنوانسیون سال ۱۹۵۱ جنوا در مورد وضعیت پناهندگان تعین شده است. قانونی ساختن پناهندگی بر اساس کنوانسیون جنوا در تمام کشورهای اروپایی امضا شده و توسط تمام کشورهای اروپایی به رسمیت شناخته شده است. مقررات کنوانسیون جنوا توسط هر کشور اروپایی در قانون ملی هر کشور گنجانیده شده است.


• در تمام کشورهای اتحادیه ی اروپایی بین ”پناهجو“ و ”پناهنده“ تفاوتی وجود دارد. ”پناهجو“ کسی است که درخواستی جهت به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک ”پناهنده“ را پیش میگذارد. اگر یک ”پناهجو“ نتواند در طی یک پروسهی قانونا تصویب شده، واجد شرایط یک ”پناهنده“ شود، به عنوان یک ”پناهنده“ شناخته نمیشود.


• در ماده ۱۸ منشور اتحادیه اروپا چنین آمده است: ”حق پناهندگی با احترام بر مفاد کنوانسیون ۲۸ جولای سال ۱۹۵۱ میلادی جنوا و پروتکول ۳۱ جنوری سال ۱۹۶۷ در وضعیت پناهندگی تضمین میشود و با توافقنامه ی اتحادیهی اروپایی و قرارداد کاری اتحادیه اروپا“ هم خوانی دارد.
• در این سایت قوانین و اسناد بین المللی در مورد پناهندگی قید شده است:
لطفن این لینک‌را باز کنید.

تعداد پناهجویان افغان در سراسر جهان:

افغانستان یکی از کشورهای است که شمار بالای مهاجرین و پناهجویان را دارا می باشد. در افغانستان نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در داخل کشور بیجا شده و بیش از ۲٫۶ میلیون نفر دیگر در خارج آواره شده اند. )البته آن عده از افغانهای که در پاکستان و ایران مهاجر اند اما در دفاتر سازمان ملل متحد به عنوان پناهنده ثبت نشده است، شامل آماری که کمیسیاریای عالی پناهندگان از میزان پناهجویان افغان، ارائه کرده است، نمی شوند.( به گفته سازمان ملل، افغانستان همچنان در صدر آمار متقاضیان پناهندگی قرار دارد. از هر چهار پناهنده در سراسر جهان، یک نفر افغان است. http://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlen-fakten.html
• گزارشی از رادیو صدای آلمان: جهان برای پناهندگان خطرناک می‌شود.
لطفن این لینک را باز کنید.

سیستم پناهندگی در اروپا:

• کشورهای اتحادیهی اروپایی در این مورد که در سطح ملی با وضعیت پناهندگی چگونه عمل کنند، یک اندازه خودمختاری را دارند. بنا شرایط و بهرهمندیهای پناهندگان میتواند در هر یک از کشورهای اروپایی متفاوت باشد.
• کشورهای عضو اتحادیهی اروپایی اولین گامهایی برای کوشش ایجاد یک همآهنگی در قلمرو شان را برداشته اند که چگونه باید با مسئله ی پناهندگان و مهاجرین برخورد کنند. سیستم پناهندگیِ مشترک اروپا موتور تحرک این هماهنگی است و یک سلسله اسناد حقوقی در دست دارد که میگوید: کدام کشورِهای اروپایی مسوول پاسخ به درخواست پناهندگی یک پناهجو است؛ چی کارهای برای بررسی درخواست یک پناهجو باید در نظر گرفته شود و شرایط زندگی یک پناهجو از زمان پیش کشیدن درخواست تا معلوم شدن سرنوشت پناهندگیاش، چیگونه باید تامین گردد.
• اما سیستم مشترک پناهندگیِ اروپایی، تفاوتهای کاری هر کشور اروپایی را در مورد شرایط پناهندگی کاملا منسوخ نخواهد ساخت. پارلمان اروپا و پارلمان کشورهای اتحادیه ی اروپا در مورد تغیر دادن اصول حقوقی موجوده گفتگوهای خواهند داشت. این نشستها باید تا سال ۲۰۱۲ میلادی پایان می یافت.

• در این سایت گزارشی از سوی مرکز آموزش سیاسی اتریش در مورد سیاست اروپایی پناهندگی قید شده است:
لطفن این لینک را باز کنید.
• در این لینک یک فایل پاور پاینت در مورد سیاست اروپایی پناهندگی قید شده است.
لطفن این لینک را باز کنید.
• در این جا گزارشی در مورد قرار داد دوبلین قید شده است.
لطفن اینجا را کلیک کنید.
• در این جا گزارشی در مورد بخش دوم قرارداد دوبلین وجود دارد.
لطفن این لینک را باز کنید.

تعداد پناهجویان افغان در کشور اتریش:

افغان ها حدودا از ۳۰ سال به این سوی در کشور اتریش رو آوردهاند. جدول ذیل آمار مربوط به درخواست پناهندگی، دریافت پناهندگی و رد درخواست پناهندگی را از سال ۱۹۹۸ الی ۱۱٫۲۰۱۳میلادی نشان میدهد.
panah3
panah4
رنگ آبی: تعداد درخواست پناهندگی رنگ جگری: رقم اعطای وضعیت پناهندگی
رنگ نارنجی: رقم اعطای وضعیت اقامت رنگ سبز: رقم رد شدن تقاضای پناهندگی

منبع: وزارت داخلهی اتریش (BMI) http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen
گردآورنده: دفتر همآهنگی امور پناهندگی (Asylkoordination Österreich) http://www.asyl.at

تعداد پناهجویان افغان )جوانان زیر سن( در کشور اتریش:


بنا بر گزارشی دفتر همآهنگی امور پناهندگی، از ماه جنوری الی نوامبر سال ۲۰۱۲ حدود ۱۰۲۶ نفر جوان زیر سن افغان در کشور اتریش درخواست پناهندگی داده اند. این بیشترین تعداد درخواست جوانان زیر سن، در طی یک سال تا حال بوده است.
قابل تذکر: جوانان زیر سن در کشور اتریش در مراکز مراقبت خاصی جابجا میشوند و هر کدام شان از سوی یک وکیل قانونی در تمام جریان پروسه پناهندگی نمایندگی میشوند.
در این گزارش بعضی از آمار و حقایق در مورد پناه‌جویان زیر سن موجود است. ”عنوان این گزارش چنین است: اطفال در حال ترک وطن“: ”جوان، مفقود شده، قاچاق شده، ترک شده.“
لطفن این لینک را باز کنید!
خلاصه‌ی متن گزارش: از هر ده درخواست پناهندگی یکی آن، از سوی یک جوان زیر سن است. این حقیقت تلخ تمام مقامات و مراقبت کنندگان را با چالش‌های نو روبرو می‌سازد. به نقل از ”Roth Schoefl“ سخن‌گوی کمیساریای ملل متحد در اطریش: ”مساله‌ی پناهندگی در کشور اطریش یک بعد جدیدی برای خود باز نموده است: آن بعد مساله‌ی درخواست پناهندگی از سوی جوانان زیر سن است.“
واقعیت این است که از هر ده نفری که درخواست پناهندگی می‌کند، یکی از آن‌ها از سوی یک جوان زیر سن و بدون اعضای فامیل شان (جوانان پناه‌جوی بدون سرپرست) پیش گذاشته می‌شود.

panah5
panah10
panah6
panah7

مراکز پذیرش اولیهی درخواست کنندگان پناهندگی:

۱٫ ادارهی امور خارجیان و پناهندگی، قسمت شرقی در ناحیه تریسکیرخن:
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Ost
Otto-Glöckel-Straße 24
2514 Traiskirchen
Austria
Tel. +43 – (۰) ۲۲۵۲-۵۳۰۱۵-۱۱۷
Fax. +43 – (۰) ۲۲۵۲-۵۳۰۱۵-۱۷۰
E-Mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
2. اداره امور خارجیان و پناهندگی، بخش غربی در قریه تالهام:
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, West
Thalham 80
4880 St. Georgen am Attergau
Austria
Tel. +43 – (۰) ۷۶۶۷-۲۱۷۴۱
Fax: +43 – (۰) ۷۶۶۷-۲۱۷۴۱-۳۹۹

۳٫ ادارهی امور خارجیان و پناهندگی، در فرود گاه شویخات:
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Schwechat
Am Flughafen Wien Schwechat
Nordstraße / Objekt 800

* * * * * * * * * * * * *

آدرس مقامات ذیصلاح امور پناهندگی در سطح کشور و ایالات

لطفن این لینک را باز کنید.

مجاز شدن یا نشدن رسیدگی به درخواست پناهندگی شما در اتریش:


در هرسه مرکز پناهنده پذیر یک دفتری از پولیس وجود دارد که مسئول اولین بازجویی یک پناهنده است. در عین زمان آنان میخواهند ببینند که اثری از اقامت تان در کشورهای قبلی در این بازجویی بدنی بیابند. به طور مثال کاغذ پولیس، کاغذ خرید وسایل ضروری، سیم کارت و غیره.
در مرحله ی بعدی شما به دفتر پولیس انتقال داده میشوید. بعد از شما و مشخصات شما، از قبیل: اسم، اسم فامیلی، تاریخ تولد، مذهب، وضعیت مدنی، بازدید از اسنادی که در جریان سفر همراه داشته اید، مثل پاسپورت، تذکره و یا هر سند دیگر. بعد از شما میپرسند که توسط چی وسیله‌ی نقلیه وارد کشور اتریش شده اید.

افراد دفتر پولیس مسئولیت گرفتن اثر انگشت پناهندگان را نیز دارند. آنها تمام ده انگشتان شما را ثبت بانک اثر انگشت بینالمللی میکنند که از آن به بعد این اثر انگشت شما در تمام کشورهای پیشرفته قابل پیگیری خواهد بود. درجریان انگشت نگاری، شما باید انگشتان تان را کاملا در اختیار پولیس قرار بدهید. آنها هر انگشت شما را یکی به یکی روی صفحه‌ی مونیتور یک کمپیوتر ثبت میکنند. فقط آنها اند که میدانند که این انگشت نگاری چیگونه باید اجرا شود. قبل از همه به فرد متقاضی پناهندگی اطلاع داده میشود که مراحل این بازجویی اولی و انگشت نگاری کاملا ضروری است و باید فرد تقاضا دهنده به رضایت خاطر به آن تن بدهند.

در همین حال از پناهنده چند قطعه عکس از شما گرفته میشود که بعدها در تمام اسناد، کارتهای شناسایی و اقامت و غیره بهکار برده خواهد شد. کوشش کنید که در این عکس خودتان را کاملا آزاد و راحت احساس کنید. کششهای روحی و عصبی اولیه، که ناشی از اولین مواجهه با پولیس یک کشور پناهجو می‌باشد، میتواند شما را در عکستان بسیار ناراحت، خشن و پریشان جلوه دهد. در تمام جریان حل و فصل مورد پناهندگی شما، این عکس شما در روی برگ های هویت و یا اقامت و غیره نقش خواهد داشت. فقط بعد از قبول شدن شما میتوانید برای اسنادهای بعدی تان عکس تازه بگیرید.

بعد شما یک کارت سرخ بدست میآورید که مدت چند روز اعتبار دارد. تا زمانی که شما این کارت سرخ را دارید فقط در ساحهی معینی که از طرف پولیس به شما توضیح داده میشود، حق تردد و اقامت دارید و بس. اگر شما خارج از این حیطه ی تعین شده دستگیر شوید امکان دارد جریمه نقدی شوید که مبلغ آن بین ۶۰ یورو تا ۱۰۰۰ یورو، اختلاف خواهد داشت.

در این میان آنها میکوشند تا آثار شما را در کشورهای اروپایی جستجو میکنند. در صورتی که شما در کدام کشور دیگر اثر انگشت داشته باشید، برای شما کارت سبز می‌دهند. کشور اتریش از کشور قبلی که شما در آن اثر انگشت دارید درخواست مینماید که آیا آنان حاضر هستند شما را دوباره به کشور شان بپذیرند. اگر آن کشور قبلی حاضر شود که شما را دوباره بپذیرد، شما به آن کشور بازگشتانده خواهید شد.


بعد از این مراحل، در مدت حد اکثر ۴ روز شما یک مصاحبه ی ثانوی با پولیس خواهید داشت. در نظر داشته باشید که در جریان مصاحبات شما باید کاملا از نگاه روحی، جسمی و روانی در یک وضعیت مناسب قرار داشته باشید. هر چیزی که امکان دارد شما را در جریان مصاحبه به تکلیف خواهد انداخت، امکان دارد که جریان مصاحبه را به شکل منفی متاثر سازد. اگر مریض هستید حتما اطلاع بدهید. در جریان مصاحبه حتما تفریح نمودن، قهوه نوشیدن و یا تشناب رفتن را از یاد نبرید.

اگر توانستید قبل از مصاحبه با دوستان مورد اعتماد تان حرف بزنید. اما هرگز به این مشورت قناعت نکنید و حتی الامکان به مشاورین حقوقی مراجعه نماید. هر قدر شما درباره موضوع پناهندگی تان حرف بزنید به همان اندازه در جریان مصاحبه شما راحت‌تر حرف خواهید زد.


افراد پولیس از یک پناهنده چند سوال اولی را در موجودیت یک مترجم طرح میکنند که مطمین شوند، آیا شما واقعا خواهان تقاضای پناهندگی در این کشور هستید و یا نه. مهمترین مسایلی که مورد سوال قرار خواهند گرفت عبارت اند از:


۱٫ وضعیت تاهل شما. شما باید اسامی فامیل خودتان را به طور دقیق ارائه کنید. مهم است که شما در این میان تاریخ تولد خود و تمام اعضای خانواده ی تان را با جزیات روز، ماه و سال دقیقا بیان نماید. اگر تاریخ تولد تان روز و ماه نداشته باشد، در کارت بیمه، مسایل کار و خانوادگی و سایر مسایل زندگی در اتریش دچار مشکل خواهید شد.

۲٫ کشور زادگاه شما، سن و تاریخ تولد تان، اسامی خویشاوندان نزدیک از قبیل: مادر، پدر، خواهران و برادران. این سوال مهم نیز مطرح میگردد که: آیا شما اقارب نزدیکی در اروپا دارید که از نگاه مالی و عاطفی به او وابسته باشید؟ البته منظور اکثرا پدر و مادر و برادر و یا خواهری خواهد بود. دوستان نزدیک نیز میتوانند در این لست جاگذاری شوند. کوشش کنید به این سوال جواب درست بدهید و حتی ضرور است که شما از این اقارب بپرسید که نظر آنان در این مورد چی هست؟ اگر کسی را دارید با انها مشوره کنید در مورد این سوال.


۳٫ از سوالات اساسی دیگر در این مصاحبه، پرسیدن مسیر راه حرکت شما خواهد بود. آنها میخواهند بدانند که شما چی زمانی کشور خودتان را ترک کرده اید و از کشورها عبور کرده اید. تاریخ اقامت در این کشورها بسیار مهم است. افراد پولیس می خواهند بدانند که شما با چی وسایل نقلیه سفر کردهاید.
۴٫ در صورتی که اثر انگشت شما نمایان گردد شما کارت سبز دریافت خواهید نمود. کشور اتریش از کشور قبلی که شما در آن اثر انگشت دارید درخواست مینماید که آیا آنان حاضر هستند شما را دوباره به کشور شان بپذیرند. در صورت جواب مثبت آن کشور قبلی شما به آن کشور بازگشتانده خواهید شد. داشتن کارت سبز به معنی انتظار سرنوشت میباشد.
۵٫ در صورتی که مشخص شود که هر دو کشور به توافق رسیده باشند که شما به کشور قبلی برگشتانده شوید، در آن صورت شما حق دارید درخواست نمایید تا یک مشاور حقوقی برای شما تعین نمایند. خود شما نیز میتوانید به یک مشاور حقوقی مراجعه نمایید.
۶٫ شما باید بدانید که در نزدیکی تان موسساتی وجود دارند که مشاورین حقوقی به شکل مجانی در اختیار شما قرار میدهند.

Josef-Ferschner-Str. 20/II
2514 Traiskirchen
Tel.: 02252 / 547 26
Fax: 02252 / 547 26 4
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Thalham 80
4880 St. Georgen im Attergau
0676/8776-2393
http://www.caritas-linz.at

Social Service am Flughafen
Flughafen Wien-Schwechat
Tel.: 01/ 7007-32 421
Fax: 01/ 7007-3

4. در صورتی که شما از کشورهای قبلی اثر انگشت و یا آثار دیگر نداشته باشید پولیس برای شما کارت سفید میدهند. در این صورت شما برای انتقال به جاهایی که از سوی اداره تعین میگردد، خود تان را آماده بسازید. با دریافت کارت سفید شما حق دارید در تمام ایالات و شهرهای اتریش آزادانه سفر و اقامت کوتاه مدت نماید.
۵٫ مصاحبه ی تان بعد از ترجمه در پروتوکول گرفته می شود. در اخیر این پروتوکول توسط ترجمان دوباره به شما ترجمه میگردد. مهم است بدانید که چیزی که ترجمه میشود واقعا آن چیزی است که شما گفته اید. اگر مطمئن نیستید که ترجمه درست صورت گرفته، شما حق دارید در همان لحظه اعتراض نماید و خواهان اصلاح شوید.
۶٫ بسیار اتفاق افتاده که پناهجویان یک مترجم ایرانی داشته اند. بسیاری از این پناهجویان فکر می‌کنند زبان آن مترجم ایرانی را به خوبی متوجه می‌شوند. در حالی که این طور نیست. اگر چی مترجمین ایرانی بسیار تجربه کسب نموده اند، اما باز هم ضرور است که خوب دقت کنید و اگر حتی یک کلمه را نفهمیدید باید از مترجم خواهان توضیح شوید.
۷٫ بسیاری از پناه‌جویان سواد کافی برای فهم همه‌ی مفاهیم حقوقی در جریان مصاحبه را ندارند. کسانی که خود شان اظهار نموده اند که سواد مکتبی درستی ندارند، بهتر است این حقیقت را ابراز کنند. این اعتراف هرگز نتیجه‌ی منفی روی مصاحبه‌ی شما نخواهد داشت.
در جریان این اقدامات اولیه، یکی از مسایل مهم دیگر بررسی همه جانبه ی صحی است. در این معاینه‌ی طبی وضعیت ششها و سایر امراض واگیر مورد تجزیه و تجربه قرار میگیرد. امراض مثل سل، ملاریا، محرقه و غیره، امراضی هستند که در کشورهای جنگزده بسیار رایج میباشند در حالی که در کشورهای اروپایی امروز تقریبا ریشه کن شده اند. اگر شما حامل چنین امراضی باشید، بهتر است که به تداوی کامل آن اقدام کنید تا از شیوع دوباره‌ی این امراض در کشوری که شما وارد شده اید، جلوگیری شود.

چرا باید پناه‌جویان به کشور قبلی پناه‌پذیر برگشتانده شوند:


مطابق ”موافقتنامه ی دوبلن“ یک پناهنده به مجردی که در یکی از کشورهای اروپایی وارد میشود و این کشور پناهنده پذیر میباشد، باید درخواست پناهندگی بدهد. اگر این کار را نکنید و دستگیر پولیس شوید، آنها شما را به مراجع پناهندگی میفرستند و اثر انگشت شما را گرفته در بانک جهانی قرار میدهند. بعد از این انگشت نگاری، شرایط برای شما در سایر کشورهای اروپایی بسیار تنگ خواهد شد. زیرا حتی اگر شما اسم، سن و سایر مشخصات خویش را تغیر بدهید باز هم کشورهای بعدی شما را به کشور اولی پس خواهد فرساد.
۱٫ بخش اول قرار دوبلین در مورد پناهندگان
لطفن این لینک را باز کنید.
۲٫ بخش دوم قرار دوبلین در مورد پناهندگان
لطفن این لینک را باز کنید.
کشور اتریش در اولین اقدام میکوشد که اگر اثر انگشت پناهجو را در کشورهای قبلی دیگر جستجو کند و در صورت یافتن اثر انگشت طبق موافقتنامه ی دوبلن، کشور اتریش از پذیرفتن درخواست پناهندگی شما خودداری کرده و شما را به کشورهای قبلی میفرستد. اما اگر شما بخواهید به کشور قبلی برنگردید میتوانید با مراجعه به یک مشاور حقوقی میتوانید در خواست ماندن در اتریش بدهید.


سیستم پناهنده گی در اتریش:


خوشبختانه در این اواخر مراکز زیادی در این جهت کوشش دارند که مواد کمکی اولیه را همواره بیشتر و بیشتر زودفهم و کارآ تر بسازند. حتی یک سایت انترنتی وجود دارد که همه جنبههای موثر در جریان پناهندگی را به شکل کلیپهای صوتی با فورمات (MP3) در خدمت شما قرار داده است. برای استفاده اینجا را کلیک کنید.
در این سایت تعداد زیادی از فایل های تصویری و صوتی با فورمات Video MP3 , وجود دارد که بسیاری از مسایل امور پناهندگی را از قبیل: حقوق و مسئولیت های عمومی در۱- پروسه پناهنده گی ۲-مزایای اولیه اجتماعی ۳-مشاور حقوقی
۴-پناهندگی ۵-توقیف پناهنده ۶- حفاظت اقامت موقت ۷- اجتماعی بودن ۸- اخراج ۹- پناهندههای زیر سن و بدون سرپرست ۱۰- اقامت دایمی ۱۱-بازگشت داوطلبانه ۱۲-معاهده جینوا.
لطفن اینجا کلیک کنید.
دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگی نیز در این زمینه کوشش های فراوانی نموده اند. به طور مثال میتوانید در فایل ذیل که از سوی این دفتر نشر شده معلومات و راهنمایی های بسیار قابل قدری، به خصوص در مورد درخواست پناهندگی جوانی زیر سن وارد شده است. در پیوند ذیل میتوانید این معلومات و راهنماییها را در دو زبان فارسی و انگلیسی دریافت نماید.
۱٫ به زبان فارسی / دری و المانی ۲٫ به زبان انگلیسی و المانی
لطفن اینجا را کلیک کنید. لطفن اینجا را کلیک کنید.
اطلاعات عمومی، بنیادهای قانونی، سازمان های دولتی، آمار، مراقبت و غیره را اینحا میتوانید به دریابید.
Allgemeine Informationen, Rechtsgrundlagen, Behörden, Statistiken, Betreuung
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/
http://www.unhcr.at/recht/i4-asyl-in-oesterreich/
http://www.plattform-rechtsberatung.at/index.php/de/asylverfahren
http://www.asyl.at/
http://umf.asyl.at/
مشاور حقوقی:
به مجردیکه شما حق اقامت را یافتید، یک مشاور حقوقی به طور رایگان بدست میآورید. در اتریش موسسه های خیریه هستند که مشاور حقوقی را رایگان در اختیار شما قرار میدهند.
کاریتاس (Caritas) و دیاکونی (Diakoni) یک موسسه خیریه ی است که از سوی کلیساهای مسیحی غربی تامین میشود. این کلیساها از عایدات مذهبی مسیحیان تامین میگردد.

Diakonie Österreich
http://www.diakonie.at
Schwarzspanierstraße 13
1090 Wien
Tel: +43 (0)1 409 80 01
Fax: +43(0)14098001-20
E-Mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Caritas Österreich
http://www.caritas.at
Albrechtskreithgasse 19-21
A-1160 Wien
Tel: +43-1-87812-0
E-Mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

موسسه ی ”کمک به مردم“ (Volkshilfe) نیز در امور پناهندگی دست بازی دارد. این موسسه کمک از مردم از اعانه های نقدی و جنسی مردم ساکن اتریش تامین میشود.
Volkshilfe Österreich
http://www.volkshilfe.at
Auerspergstraße 4
1010 Wien
TEL +43 1 402 62 09
FAX +43 1 408 58 01
E-Mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
انجمن حقوق بشری (Verein Menschenrechte) نیز در امور پناهندگی کمکهای خاصی را دارد که بیشتر در مسایل حقوق بشری و به خصوص در امور زنان فعال هستند.

Verein Menschenrechte Österreich
http://www.verein-menschenrechte.at/
Alserstraße 20/21+22,
A-1090 Wien
Tel: +43 (1) 40 90 480
Fax: +43 (1) 40 90 480 -2
E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تا آخرین حد کوشش کنید که از کمک این مشاوران مجانی استفاده ی اعظم را ببرید. قبل از گرفتن یک مشاور قانونی شخصی خوب فکر کنید. این راه یک طرفه را تجربه کنید. قیمت مشاور خصوصی هرگز ارزان نخواهد بود.

از طرف دیگر مشاورین خصوصی وقت زیادی به شما نمیداشته باشند زیرا آنان به حد کافی کار دارند و رسیدگی به کارهای پردرآمد طبعا حق اولیت را دارد. اما در مجموع مشاور خصوصی نیز خوبیهای خود را دارد. به هر حال شما از مشاور حقوقی، چی مجانی و چی شخصی، زمانی استفاده ی لازم را میبرید که محتوی مصاحبه ی شما قابل قبول و یا هم واقعا بسیار جدی باشد.

مشاور حقوقی مکلف است که رازهای شما را برای خودش نگه دارد. شما میتوانید به او همه چیز را بگوید ولی میتوانید درخواست کنید که کدام بخشهای آن بیرون درز نکند. در مواردی که مسئله ی شما بسیار مهم و شخصی مینماید بهتر است شخصی مورد اعتباری را به عنوان ترجمان با خود ببرید. یک فرد با تجربه به کسی میتوان گفت که از اوضاع کشور افغانستان در مجموع و از اوضاع محل سکونت شما، چی در شهر و چی در دهات کشور تان معلومات کافی و درست داشته باشد.

وقتی شما فقط لهجه ی هزارگی را به کار میبرید، توصیه میشود که ترجمان تان حتما با این لهجه شناسایی کامل داشته باشد. قبل از همه از سطح سواد تان اطلاع بدهید. در این صورت امکان دارد که سطح طرح سوالات توسط قاضی دفتر پناهندگی مناسب به توانایی سواد شما مطرح گردد. بسیار اتفاق افتاده که فرضا قاضی از شخص پناهجو سوالی را طرح میکند که جواب آن یک اندازه تحلیل جامعه شناسانه، فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی و غیره را ضرورت دارد. در این صورت بسیار اتفاق افتاده که شخص پناهجو نتوانسته که جواب مناسبی را ارائه کند و این باعث شده که جواب او را نادرست و یا ناقص محکوم کنند. در این صورت فرض بر این میشود که شما جواب درستی را نمیدانسته اید.
کوشش کنید که مشاور حقوقی تان در زمان مصاحبه حتمن حاضر باشد. امکان دارد قاضی از شما سوالهای کند که با شما زیاد ارتباط نداشته باشد و باعث شود که شما را گمراه بسازد. اما یک مشاور خوب حقوقی در مقابل از قاضی شما سوال های را مطرح خواهد کرد که نارسایی جواب شما به قاضی را برطرف بسازد. مشاور حقوقی شما حتما در یکی از جلسات بازدید از شما روی نکات مهم بحث خواهد کرد و از شما خواهد خواست که روی این اساسات بیشتر کار کنید. اگر ترجمان شما توانایی این را نداشت که محتوی حرفهای مشاور حقوقی تان را برای شما خوب توضیح بدهد. امکان زیاد دارد که شما متوجه نکات مطرح شده توسط وی نشوید و با این طریق مصاحبه ی تان نزد قاضی ناقص درجه بندی گردد.

به هر اندازه شما مقصد مشاور حقوقی و قاضی را درستتر درک کنید، به همان اندازه جریان یک مصاحبه پیامد مثبتتر خواهد داشت.
وقتی مشاور حقوقی به نکات ضعف قاضی آگاه شود، به همان اندازه میتواند یک دفاعیهی خوب بنویسد. وقتی شما جواب منفی حاصل میکنید مشار حقوقی تان باید دقیق بداند که خرابی از کجا سرچشمه گرفته است. اگر مشاور حقوقی از این ناتوانایی ها اطلاع کافی نداشته باشد نمیتواند یک شکوه‌نامه‌ی خوب بنویسد و این باز به نوبه ی خود، پیشبرد جریان مصاحبه را پیچیده تر و نافهم تر خواهد ساخت.

مرحله ی اساسی و تعین کننده، مرحلهی مصاحبه:

بعد از زمانی خاصی که شما یک اندازه با زندگی و موقعیت جدید انس گرفته اید، شما یک نامه حاصل می‌کنید. در این نامه تاریخ ملاقاتی برای اولین مصاحبه تعین شده می‌باشد. این تاریخ به اندازه ی کامل تاخیر خواهد داشت تا شما بتوانید که اصول مصاحبه و جواب دادن را بیاموزید. لطفا با مشاور حقوقی تان تماس بگیرید. ارتباط با یک دوست یا شخص با تجربه نیز بسیار ضروری است. این مصاحبه ی اولین، در حقیقت زیربنای تصامیم بعدی در مورد جریان پناهندگی شما را تشکیل میدهد. در این مرحله کوشش کنید از تمام دوستانی که تجربهی حقوقی و یا ترجمانی و یا اجتماعی – سیاسی را داشته باشد، در تماس شوید. هر فردی دیدگاه و اطلاعات خاص خود را در اختیار شما خواهد گذاشت.
مشاور حقوقی برای شما جزیات حقوقی مصاحبه ی تان را توضیح خواهد کرد. حتما در زمان بسیار مناسب با مشاور حقوقی تان قرار بگذارید.

نکات زیر را برای گرفتن یک نتیجهی خوب در نظر داشته باشید:


• داشتن صحت جسمی و روحی مناسب در زمان ورود به اطاق مصاحبه.
• داشتن معلومات کافی در مورد شرایط سیاسی و اجتماعی کشور تان.
• دانستن تواناییهای شما توسط خود شما در جریان یک مصاحبه.
• داشتن رابطهی خوب با مشاور حقوقی تان به شما این امکان را خواهد داد تا در جریان مصاحبه بتوانید از حمایتهای وی حد اکثر استفاده را ببرید.
• اگر شما بی اندازه زیاد مضطرب هستید و خود را خوب احساس نمیکنید، باید این مسئله را به اطلاع قاضی و مشاور حقوقی تان بگذارید.
• توجه کنید که آیا ترجمان لهجه ی شما را درست درک میتواند یا نه. شما کوشش نکنید به لهجه های دیگر حرف بزنید که مطمین نیستید.
• کوشش کنید بدانید که ترجمان و کارشناسی حاضر در جلسه کیها هستند و از اشخاص با تجربه در مورد دیدگاههای اجتماعی، سیاسی، تاریخی، زبانی و فرهنگی آنان خود را مطلع بسازید.
• در نظر داشته باشید که قاضی به نظریات کارشناس اهمیت زیاد میدهد.
• اسناد و مدارک دست داشتهی تان در صورتیکه کاملا واقعی و درست باشد را در جریان جلسه پیش بکشید. اگر اسناد واقعی نباشد، امکان دارد جلسهی مصاحبه متوقف شود و اسناد و مدارک شما به یک کارشناس مطلع فرستاده شود.
• لازم نیست که شما حتما دارای مدرک و سند باشید. این که شما چی گونه هوای جلسه را درک میکنید و جواب های تان را درست و سنجیده ارائه میکنید، شرط داشتن مدرک و سند را غیر ضروری میسازد.
• کوشش کنید که راست بگوید. به گفته ی معروف: دروغگو حافظه ندارد!.
• اگر قاضی شک کند که حرفهای شما نادرست است، خواهد کوشید که سوالهایش را به اشکال مختلف مطرح کند و بارها و بارها به یک سوال برگشت نماید. در این مورد است که جوابهای نادرست سر میزند و باعث خرابی جلسه و آینده ی پناهندگی شما خواهد شد.
• بسیار امکان دارد که یک قاضی مورد مصاحبه ی شما را بسیار ضعیف و نادرست در نظر بگیرد. در این مورد او بسیار کوشش خواهد کرد که به نکات بسیار مهم توجه نکند و شما را دور یک نکتهی باطل بچرخاند. مشاور حقوقی به خصوص در این مورد فعال میشود و سوال های را مطرح میکند که برای مورد شما از اهمیت خاص برخوردار باشد. در این صورت بکوشید مقاصد مشاور حقوقی تان را درک کند و جوابهای تان را به آن تطابق بدهید.
• یک مورد بسیار جدی و قابل قبول، بسیار به زودی پایان مییابد و تصمیم گیری قاضی را نیز آسانتر میسازد.
• نکات مصاحبهی شما باید با حقایق کشورتان همخوانی داشته باشد. موارد مشکلات خصوصی یا خوانوادگی در کشورتان امکان برد جلسه را نخواهد داشت.
• نکات مهم مصاحبهی تانرا قبل از مصاحبه روی کاغذ بنویسید و به خصوص در مورد تاریخهایی وقوع حوادث تمرین زیاد کنید. اگر تاریخی را دقیق نمیدانید، کوشش نکنید فیالبدیهه تاریخی را یادآوری کنید که واقعیت نداشته باشد.
• کوشش کنید تاریخ ها را به تقویم خورشیدی ارائه کنید. زیرا همه به این فکر اند که شما دیر در خارج نبوده اید و امکان دارد که از تقویم مسیحی اطلاع درستی نداشته باشید.
• اگر متوجه شدید که در جریان مصاحبه اشتباهی کردید، قبل از إتمام مصاحبه به بسیار زودی به رفع آن بپردازید. از مشاور حقوقی تان در این مورد کمک بجوید.
• احساساتی شدن و به گریه افتادن کاملا معمولی است. امکان دارد به این مسایل روبرو شوید. این امر در جریان مصاحبهی شما بسیار تاثیر مثبت دارد. اما هرگز نکوشید به ناحق احساساتی شوید. امکان دارد به بسیار زودی کشف شود.
• اگر شما حرفهای نادرست و اشتباه بزنید، امکان دارد حتی حمایت مشاور حقوقی تانرا نیز از دست بدهید. این مسئلهی کوچک میتواند پیامدهای بسیار ناگواری داشته باشد.
• اگر دیدید که بیش از حد احساساتی شده اید، امکان دارد دیگر نتوانید دقیق فکر کنید. لطفا به زودی درخواست وقفه/ تفریح کنید.
• نوشیدن یک پیاله قهوه در جریان وقفه / تفریح بسیار شما را راحت میسازد.
• امکان دارد با ارائه ی درست حقایق، نتیجه ی مصاحبه را ۱۸۰ درجه تغیر بدهید و قبولی تان بسیار حتمی خواهد شد. چنین امکانی و تصادف را همیشه در نظر داشته باشید و کوشش کنید آن را به آسانی از دست ندهید.
• در جریان مصاحبه هر چی گفتید، به خوبی بیاد داشته باشید و درست بعد از جلسه آنها را رونویسی کنید. بسیار نکاتی هستند که در پروتوکول مصاحبه ی شما شاید یادآوری نشوند.
• شما در همان لحظه رونویسی از پروتوکول مصاحبه ی تان را بدست میاورید، در مصاحبه بعدی باید همه ان را دقیق بدانید
• پروتوکول مصاحبه ی تان را بسیار به زودی به یک ترجمان خوب بدهید تا آن را برای شما یا ترجمه و یا توضیح دهد.
• نکات ضروری را به اولین فرصت در پایین پروتوکول مصاحبه ی تان اضافه کنید. شاید سه روز بعد، دیگر از محتوی مصاحبه ی تان هیچ چیزی به خاطر نداشته باشید. این مسئله بسیار تجربه شده و شما هم آن را پیشگیری کنید.
• پیش از مصاحبه ی بعدی به پروتوکول های قبلی تان بارها و بارها مراجعه کنید. ببینید که چه چیزی را از یاد بردهاید.
• اگر تصمیم قاضی در مورد شما منفی بود، برای شما یک نامه از قاضی میرسد. از همان ساعتی که شما این نامه را از دفتر پست بدست میآورید، دقیق ببینید که تاچند هفته بعد از این تاریخ شما حق نوشتن یک شکایت نامه را دارید!!!
• به زودترین فرصت به مشاور حقوقی تان مراجعه کنید و وعده بگذارید که چی وقت میتوانید شکایت نامه را بنویسید. تا این زمان کوشش کنید تا تمام موضوعات مصاحبه ی تان را به خاطر بیاورید. تمام رونویس های تان را دوباره جمع آوری کنید. تمام نکات مصاحبه را دوباره یادآوری کنید. هر چی دقیقتر به همان اندازه مثبتتر.
• مشاور حقوقی تان نیز این جواب منفی را دریافت میکند. اما شما حق دارید شکایت نامه را الی وقت تعین شده تحویل کنید. این تاریخ فقط از زمانی حساب میشود که شما نامه را بدست بیاورید و نه از زمانی که مشاور حقوقی تان آنرا بدست بیاورد. زیرا امکان دارد شما دیرتر جواب منفی را بدست بیاورید و فقط شما هستید که باید بعد از وقت تعین شده به آن بپردازید و یا برای نوشتن شکایت نامه زمان داشته باشید.
• وقتی نزد مشاور حقوقی تان بروید، متوجه خواهید شد که او نیز بعد از خواندن این جواب منفی نکاتی را متوجه شده باشد. شما نیز نکات بدست آوردهی تان را با او در میان بگذارید. این تبادل نظر برای مشاور حقوقی کمک خواهد کرد تا شکایت نامه را بهتر و بهتر بنویسید.
• اگر به زبان انگلسی اشنایی خوب دارید میتوانید که مستقیما با مشاور حقوقی تان صحبت کنید.

منبع:worldhazaracouncil

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

یاداشت!

با قمه و تیغ زدنها جلوه های زیبای عاشورا را مخدوش نکنیم!

بیایم با جلوه زشت و کریه ، جلوه های زیبای محرم و عاشورا را مکدر و خدشه دار نکنیم!....ادامه مطلب.......

فيسبوك

فرم ورودمهمان انلاین

امروز1448
ديروز2274
اين هفته4847
اين ماه24776
در كل1390425

Who Is Online

Guests : 77 guests online
Powered by CoalaWeb

اطلاعات در مورد پناهندگی

سخنرانی عیزیز رویش مکتب معریفت کابل

جملات ماندگار

 عصری ست که اندیشه ها فلج است ، شخصیت ها فروخته شده اند , وفاداران تنها هستند , پارسایان گوشه گیرند , جوانان یا مایوس یا فروخته شده , یا منحرف , و گذشته گان و بزرگان گذشته یا شهید شده , و یا فروخته شده اند.(دکتر علی شریعتی)

اگر لحظه به لحظه با خود صادق باشيد، ديگر به اثبات اعمال خود نيازی نداريد و اگر در زندگی حادثه ای پيش آيد، می دانيد كه مصلحت اوست و ماهيت وجود شما ثابت و سازگار باقی خواهد ماند.(مهاتما گاندی)

بهترین لذت آدمی این است که بداند نسلی که از او به جا مانده ، ولی حسی برتر از هر لذت موجود این است که بداند مسئولیت خانواده ای بر دوش اوست و هر فردی میتواند از این لذت برخوردار باشد.(نلسون ماندلا)