اطلاعاتی برای پناهجویان غیر اروپایی در ترکیه

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
مقدمه

ترکیهاين اطلاعيه شامل اطلاعاتي در مورد قوانين تعيين موقعيت پناهندگي از سوي كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در تركيه مي باشد . اين متن شامل اطلاعاتي در مورد سلسله مراتب قانوني كه دولت تركيه به اجرا مي گذارد ، مي باشد .

دولت تركيه از جمله دولي است كه كنوانسيون ۱۹۵۱ ( تعيين موقعيت پناهندگي ) و پروتكل ۱۹۶۷ را با محدوديت جغرافي امضاء كرده اند .

اين بدين معناست كه دولت تركيه فقط پناهجويان اروپايي را به عنوان پناهنده قبول مي كند .

از طرفي آئين نامه ۳۰ نوامبر ۱۹۹۴ به پناهجويان غير اروپايي ( در صورت دارا بودن شرايط پناهندگي قابل قبول ) اين امكان را مي دهد كه بطور موقت در تركيه اقامت كند .پرونده اين اشخاص بنا به درخواست دولت تركيه توسط كميساري عالي پناهندگان ، براي يافتن راه حل نهايي به كشورهاي پناهنده پذير ارائه مي شود . ولي كميساري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد فقط پرونده كساني را كه ( طبق قوانين بين الملي ) واجد شرايط پناهندگي هستند به منظور جايگزيني ب كشور ثالث ارائه ميدهد .

روش كار كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در تركيه

لازم به تذكر مي باشد كه روش كار كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد ( كه تشخيص افراد واجد شرايط جايگزيني است ) با روش اطلاق پناهجويي موقت كه دولت تركيه به عهده گرفته است كاملا متفاوت است . كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد همانطور كه در سطور آتي ذكر خواهد شد ، در خواست پناهندگي شما را طبق ضوابط بين المللي ارزشيابي كرده كمكهاي لازم را معمول ميدارد . طبق عهدنامه ۱۹۵۱ ژنو و قطعنامه ۴۲۸ اجلاس عمومي سازمان ملل متحد ( ۱۴ دسامبر ۱۹۵۰ ) واژه پناهنده به اشخاص زير اطلاق مي شود :

اشخاصي كه بدلائلي از قبيل نژاد ، دين، مليت ، عضويت در يك گروه مخصوص اجتماعي و عقيدتي سياسي از تحت ظلم قرار گرفتن ترس دارند ، كساني كه خارج از كشور متبوعه مي باشند و مايل يا قادر به بهرمند شدن از حمايت كشور خود نيستند يا اشخاصي كه مليت مشخصي نداشته و خارج از كشور محل اقامت خود مي باشند و قادر يا مايل ( به دليل ترس از تحت ظلم قرار گرفتن ) به بازگشت به آن كشور نيستند .

ثبت نام و مصاحبه

ثبت نام شما در اولين مراجعه به دفتر كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد انجام مي شود و در همان روز :

اگر به شكل قانوني ( با پاسپورت ) وارد تركيه شده ايد :

براي مصاحبه توسط مشاور حقوقي در آنكارا به شما وقت ملاقات داده خواهد شد .

اگر به شكل غير قانوني وارد تركيه شده ايد :

به دفتر كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد واقع در شهري كه نزديكترين نقطه ورود شما به كشور تركيه مي باشد فرستاده مي شويد ( وان ، آغري ، سيلوبي و حكاري ) مصاحبه شما در دفتر كميسارياي عالي واقع در اين شهرها صورت خواهد گرفت .

ـ در حين مصاحبه با كميسارياري عالي بايد در مورد شرايط و مو فعييتتان در كشو مبدا توضيحات كامل و صحيح خود را بيان نمايد . اين مصاحبه تنها فرصت شما براي ابراز علت درخواست پناهندگي به كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد مي باشد در صورت ارائه ندادن اظهارات موثق ممكن است درخواست پناهندگي شما رد شود .

ـ اگر همراه با همسر خود به تركيه آمده ايد و همسر شما موردي به غير از مشكل شما دارد ، قبل از ثبت نام تصميم بگيريد كه پرونده به نام كداميك از شما باز شود .

ـ به شما توصيه مي شود در حين مصاحبه با پليس تركيه عين مطالبي را كه در كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد اظهار كرده ايد ، ابراز نماييد . در صورت بيان اظهارات متفاوت ممكن است درخواست شما توسط دولت تركيه رد شود .

ـ با توجه به قوانين پناهجويي در تركيه بايد در عرض ۱۰ روز از تاريخ ورود خود به تركيه به مقامات تركيه مراجعه كرده و ثبت نام شويد در ضمن شما موظف هستيد ظرف ۱۵ روز از تاريخ ثبت نام مدرك شناسايي معتبر ارائه دهيد . در صورتيكه هنوز توسط مقامات تركيه ثبت نام نشده ايد ، كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد به شما نامه اي به منظور « معرفي يا مراجعه » خواهد داد تا ارائه درخواست پناهجويي شما را به پليس تركيه تسهيل نمايد .

ـ بانوان متقاضي پناهجويي مي توانند از كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد درخواست نمايند كه توسط مشاورين حقوقي و مترجمين زن مصاحبه شوند .

تصميم كميسيارى عالي پناهندگان سازمان ملل متحد

كسانيكه از نظر كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد پناهده بشمار ميرونداگر از سوي كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد به عنوان پناهنده قبول شده ايد از شما درخواست خواهد شد كه براي گرفتن برگه قبولي(برگه اي كه نشان ميدهد شما پناهنده مي باشيد) به دفتر اين سازمان در انكارا مراجعه كنيد. اگر از طرف پليس تركيه ثبت نام شده ايد, در هنگام مراجعه براي شما درخواست جايگزيني به كشور هاي پناهنده پذير پر خواهد شد.

چنانچه بر طبق قوانين توسط دولت تركيه ثبت نام شديد تا زمانيكه در خواست پناهجويي موقت شما به نتيجه برسد, مجاز خواهيد بود در كشور تركيه اقامت كنيد.در صورت تصميم نهايي مقامات تركيه منفي باشد ممكن است با خطر اخراج (ديپورت) به كشور خود مواجه شويد.

چنانچه خودرابه پليس معرفي نكرده و ثبت نام نشويد حتي اگر در نظر كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد واجد شرايط پناهندگي باشيد, كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد اقدام لازم را براي جايگزيني به كشور پناهنده پذير بعمل نخواهد اورد.وليكن شما از طرف كميسياري عالي پناهندگان به عنوان پناهنده تحت حمايت شناخته خواهيد شد.اقامت طولاني شما در تركيه, با توجه به اينكه از طرف پليس ثبت نام نشده ايد زمانيكه مقامات تركيه متوجه شوند كه مدارك قانوني نداريد ممكن است منجر به اخراج شما شود. لازم به ياداوري است كه كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد براي جلوگيري از اخراج شما ادام خواهدكرد ولي قدرت اين سازمان براي حمايت از شما محدود مي باشد.

در صورتي كه دولت تركيه به شما اجازه پناهجويي موقت در تركيه ندهد,مطابق مراتب قانوني شما ميتوانيد ظرف 15 روز كتبا به حكم مربو طه اعتراض (استيناف) كنيد. اگر درحين ثبت نام دراين سازمان "نامه لغو محرميت" را امضا كرده باشيد, كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد ممكن است نامه اي حاوي نكات اصلي پرونده شما به وزارت كشور نوشته از درخواست پناهجويي موقت شما حمايت كند.اين عمل ممكن است به دولت تركيه در رسيدن به يك نتيجه مثبت كمك كند

اشخاصي كه درخواست پناهندگي انان از سوي كميسياري عالي رد شده است چنانچه درخواست پناهندگي شما رد شده باشد دو راه براي رسيدگي موجود است:

الف- اگر در نامه ردي واصله از شما خواسته شده كه نامه استيناف خود را طي مدت زمان مشخصي به اين سازمان ارائه دهيد, خواهشمند است اين امر را بجا اوريد. اين مدت زمان براي پناهجويان مقيم شهرهاي مرزي مانند اغري, وان, حكاري, سيلوبي و شرناك 10 روز وبراي پناهجوياني كه در شهرهاي ديگر اقامت ميكنند 45 روز مي باشد. ياداور ميشويم فقط نامه هاي كه ارم ابي سازمان ملل را داشته باشند, مورد رسيدگي قرارميگيرند. فرستادن نامه استيناف به اين معني نيست كه الزما مصاحبه مجددي صورت خواهد گرفت . اطمينان حاصل كنيد كه كليه اطلاعات مهم در رابطه با مشكل خود را در نامه استيناف قيد كرده ايد. يك مشاور حقوقي غير از كسي كه قبلا با شما مصاحبه كرده پرونده و نامه استيناف شما را بررسي خواهدكرد. بنابه تصميم مشاور حقوقي دوم شما ممكن است براي دومين بار مصاحبه شويد.

ب_ در صورتيكه نامه ردي واصله حاكي از بسته بودن پرونده شما بود, اين بدين معناست كه اظهارات شما با موازين پناهندگي مغايرت داشته يا ا ينكه پس از بررسي در مرحله استيناف مورد قبول واقع نشده است به همين دليل " نامه بازگشاي پرونده " دريافت خواهيدكرد. پرونده شما فقط در شرايطي مجددا بررسي مي شود كه در نامه بازشايي نكات جديدي ( كه قبلا ذكر نشده و طبيعتا بررسي نشده) قيد شده باشد. ياداور مي شويم فقط نامه هايي كه ارم ابي سازمان ملل را داشته باشد مورد بررسي قرار ميگيرد . يك مشاور حقوقي غير از كسي كه قبلا با شما مصاحبه كرده پرونده شما را بررسي خواهدكرد. بنابه تصميم مشاور حقوقي دوم شما ممكن است براي دومين بار مصاحبه شويد.

بياد داشته باشيد تصميمي كه كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در خصوص پرونده شما گرفته است ارتباطي با در خواست پناهجويي موقت از دولت تركيه ندارد.زير روش كار اين دو مقام متفاوت مي باشد.

مشكلات ثبت نام توسط پليس تركيه

بياد داشته باشيد با توجه به قوانين و ايين نامه هاي پناهندگي در تركيه , شما موظف هستيد ظرف 10 روز پس از ورود به خاك تركيه به پليس مراجعه كرده ثبت نام شويد. شما بايد داراي مدارك شناسائي معتبر باشد. اگر داراي مدارك شناسائي نيستيد, پليس قبل از مصاحبه جهت تهيه كارت شناسايي به شما 15 روز مهلت خواهد داد.

در صورتيكه مهلت 10 روز به اتمام نرسيده باشد و داراي پاسپورت يا كارت شناسايي هستيد (يا قادر به تهيه مدارك شناسائي در عرض 15 روز مي باشيد) و با تمام اين احوال پليس در خواست پناهجوئي شما را نپذيرد , مراحل زير را طي كنيد :

1 - سعي كنيد نام مامور پليسي كه از ثبت نام شما خود داري كرده است سوال كنيد.

2 - نامه اي به زبان تركي نوشته, با ذكر اسم, تابعيت, تاريخ و محل تولد درخواست پناهندگي خود را قيد كنيد.

3 - يك برگ از رونوشت از نامه مذكور براي خود تهيه كنيد.

4 - نامه مذكور را به بخش اوراق استانداري ( valilik ) ارائه دهيد وشماره نامه را دريافت داريد.

5 - بادفتر كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در انكارا تماس تلفني گرفته مراتب را به مشاور مسول اطلاع دهيد. در حين تماس تلفني مشخصات خود , شماره پرونده, شماره نامه و نام ماموري كه از ثبت نام شما خود داري نمود به اضافه شهري كه در ان اقدام به ثبت نام نموده ايد بازگو كنيد. ا گر در شهرهاي مرزي اقامت داريد با دفتر اين سازمان در اغري , سيلوپي, و وان تماس بگريد.

مراحل قانونى در مورد پناهندگاني كه از دولت تركيه پاسخ منفي گرفته اند

طبق ماده 6 آيين نامه پناهنجوي و متن اصلاحيه مصوب 13 ژانويه 1999 , پناهنجوياني كه درخواست پناهنجوي موقت خود را به مقامات دولت تركيه ارايه نموده وليكن ازسوي وزارت كشور پاسخ منفي دريافت كرده اند ,حق اعتراض به اين راي منفي را دارند. نتيجه درخواست پناهنجوي بايد بشكل كتبي به شما ابلاغ شود. در صورتيكه راي مذكور بشكل كتبي به شما ابلاغ نشود, از مقامات پليس محل اقامت خود درخواست كنيد كه مراتب را بشكل كتبي به شما ابلاغ كنند.در عرض 15 روز پس از دريافت نتيجه ميتوانيد به اين حكم اعتراض كنيد. اعتراض ( استيناف )شما به انضمام مدارك مربوط از طريق استانداري به وزارت كشور ارايه داده شده سپس توسط مقامات بالاتر رسيدگي مي شود. در پايان حكم قطعي به شما ابلاغ مي شود. در صورتيكه در خواست استيناف شما مورد قبول واقع نشود شما بر طبق دستور وزارت كشور, از طريق استانداري به كشور مبدا يا به كشوري كه قبل از آمدن به تركيه در آنجا اقامت داشته ايد اخراج ميشويد. عمل اخراج به كشور ديگر پس از اينكه طرفين اين سيستم پس از رسيدگي به اين نتيجه برسند كه بازگشت شما به كشور مبدا ياكشور سوم براي شما خطري ندارد انجام مي شود.

پناهنجوياني كه قصد استيناف به حكم اخراج خودراداراند بايد مراتب زيرراانجام دهند

1- پناهجو بايد بلافاصله يك نامه استيناف نوشته واصل نامه را به پليس شهري كه تقاضاي پناهنجوي خود را به آن ارايه داده, تسليم نمايد( اين اداره پليس همان مقامي است كه حكم اخراج پناهجو را صادر كرده است).

2- نامه اعتراضي بايد شامل نكات زير باشد:

الف- تاريخ نامه, اسم و فاميل پناهجو , تاريخ و محل تولد پناهجو .

ب- پناهجو بايد قيد كند كه نامه استيناف خود را بر اساس ماده آيين نامه شماره 6169/94 چاپ 30/11/1994 روز نامه رسمي و متن اصلاح شده در تاريخ 13 ژانويه 1999 نوشته است.

ج- پناهجو بايد دلايل اعتراض خود را براي لغو حكم اخراج ذكر نموده , تمام مداركي كه در اختيار دارد(از قبيل نامه حمايتي احزاب سياسي, مدارك شناسايي,گواهي ازدواج و غيره) به ضميمه ارايه نمايد.

3- پناهجو بايد رو نوشت نامه استيناف خود را به وزارت كشور ارسال نمايد. آدرس وزارت كشور به قرار زير ميباشد:

emniyet genel mudurlugu

.yabancilar sb.md

iltica dairesi, dikmen yolu

ankara پناهجو بايد اطمينان حاصل كند هنگامي كه استيناف به مقامات مربوط واصل گشت از طريق پست به وي اطلاع داده خواهد شد. به همين جهت نامه بايد به شكل iadeli taahutlu ارسال شود.

دريافت كمك از كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد

فقط پناهجوياني كه از سوي كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد برگه قبولي دريافت نموده اند و كساني كه پرونده آنان هنوز به نتيجه نرسيده ( در مرحله مصاحبه اول , استيناف و بازگشايي), ميتوانند براي استفاده از امكانات مشاوره اي به دفتر سازمان مذكور در آنكارا مراجعه نمايند.

پناهجوياني كه قصد دارند نامه استيناف خود را به ثبت برسانند بايد در اسرع وقت اقدام نمايند.

به اين ترتيب از اشخاصي كه از كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد برگه قبولي دريافت كرده اند و پناهجوياني كه منتظر نتيجه پرونده هستند, درخواست مي شود كه در صورت دريافت حكم اخراجي بدون اتلاف وقت با همراه داشتن يك برگ فتوكپي از نامه استيناف به انضمام مداركي كه از حيث پرونده انان حايز اهميت است به دفتر اين سازمان در انكارا يا نزديكترين دفتر اين سازمان در مناطق مرزي مراجعه نمايند. در صورتيكه چنين امكاني موجود نبود, پناهجوه بايد مدارك ياد شده را از طريق فاكس شماره 03124382702 به مسول نامه هاي استيناف به اين دفتر واصل نمايد.

پناهجوياني كه كميسياري عالي پناهندگان سازمان ملل متحد تصميم نهايي منفي در مورد پرونده انان گرفته است (پرونده بسته و كساني كه براي مرحله استيناف نامه اعتراضي نفرستاده اند ) نمي توانند از امكانات كمي اين سازمان استفاده نموده يا اينكه به كشور هاي پناهنده پذير اعزام شوند.

چند سوال و جواب

عموماً سوال ميشود كه ايا داشتن كيس مذهبي به تنهائي باعث گرفتن پناهندگي از unhcr مي شود يا خير در پاسخ بايد بگويم خير زيرا شرط اصلي براي unhcr داشتن خطر جاني براي فرد متقاضي پناهند گي مي باشد به عبارت ساده تر كسي يك پناهنده بشمار مي ايد كه در كشور خود با خطر كشته شدن بخاطر داشتن اعتقادات مذهبي و يا سياسي مواجه باشد و براي نجات جان خود اقدام به ترك كشور خود نموده است نه بخاطر داشتن مشكلات اقتصادي و اجتماعي.

شما بايد به اين نكته توجه داشته باشيد كه در هنگام مصاحبه در unhcr بايد به انها ثابت كنيد كه جانتان در خطر بوده و براي همين كشور خود را ترك كرده و به unhcr امده و درخواست پناهند گي كرده ايد.اين مطلب شرط لازم براي unhcr كيس هاي مذهبي مي باشد.

سوال دوم كه بسيار سوال خوبي ميباشد در مورد چگونگي تغيير د ين دادن است. از ا نجا ئكه تغيير د ين دادن در ايران كاري غيير ممكن و يا حداقل بسيار نادر و پر خطر مي باشد ايرا نيان عزيز مجبور هستند كه خود را به كشورهاي د يگر از جمله تركيه برسانند و بعد تغيير د ين دهند. تا ا ينجاي كار مشكل خاصي نيست ولي براي گرفتن پناهندگي از unhcr بايد فرد تغيير د ين داده دوباره به ايران برگردد و مدتي را در ا نجا زندگي كند و بعد از پيدا كردن مشكل خطر جا ني از كشور فرار كرده و خود را به اولين كشور همجموار ايران برسا ند و به unhcr ا نجا معرفي نمايد ( يا حداقل وا نمود كند كه جا نش به خطر افتاده است ) البته اين نكته را گوشزد مي كنم كه كارمندان unhcr بسيار حرفه اي بوده و خيلي بهتر از يك بازجوي اداره اگاهي شما را بازجوئي مينما يند. دقيقا شما را بازجوئي مي نمايند نه مصاحبه بطوري كه بعد از مصاحبه شما شوكه مي شو يد كه البته اين يك امر طبيعي و منطقي مي باشد .

جايگزينى

چنانچه درخواست شما در خصوص اقامت موقت در تركيه قابل قبول واقع شود ، كميسيارياي عالي پناهندگان پس از برسي راه حلهاي موجود ، در صورتيكه تنها راه حل در مورد شما جايگزينيبه كشور سوم باشد ، پرونده شما را به منظور جايگزيني ارائه خواهد داد.

كميسيارياي پناهند گان در هنگام بررسي راه حلي براي جايگزيني، مواردي از قبيل گذ شته شما ، اقوام و اشناياني كه در كشورهاي پناهنده پذير داريد در نظر ميگيرد و سپس براي ارائه پرونده شما يك كشور پناهنده پذير انتخاب مي كند. در هنگام انتخاب كشور سوم، منافع و علايق شما و معيارهاي قبولي كشور سوم، در نظر گرفته مي شود. اين بسيار مهم است كه شمادر اين مرحله جزئيات كامل در مورد اقوامي كه خارج از كشور داريد در اختيار اين سازمان بگذاريد.

وقتي كه كميسيارياي عالي پناهندگان براي ارائه پرونده شما كشور پناهنده پذيري انتخاب كرد،شما موظف به قبول تصميم كميسيارياي عالي پناهندگان هستيد. عدم قبول تصميم كميسيارياي پناهندگان از سوي پناهندگان اثر منفي بر مراحل جايگزيني بجا ميگذارد. به عبارت ديگر مواردي از قبيل كمك مالي و مراحل بررسي براي انتخاب كشور سوم پس از تجديد نظر، به تعويق افتاده يا كلا قطع مي شود.

لطفا توجه كنيد كه ارائه پرونده شما به كشور پناهنده پذير به اين معني نيست كه ان كشور ها شما را بدون قيد و شرط قبول خواهند كرد بد ليل اين كه :

طريقه ارزشيابي كميسيارياي عالي پناهندگان سازمان ملل با روش ارزشيابي كشورهاي پناهنده پذير متفاوت است. بنابراين ممكن است پرونده اي كه از نظر كميسيارياي عالي پناهندگان واجد شرايط جايگزيني باشد مورد قبول كشور پناهنده پذير واقع نشود.

كميسيارياي عالي پناهندگان پرونده شما را به كشور سوم ارائه ميدهد ولي مقامي كه در مورد قبولي و يا ردي پرونده تصميم ميگيرد همان كشور سوم ميباشد. كشور پناهنده پذير هيچ اجباري براي قبول پرونده ندارد. اگر واجد شرايط انتخابي ان كشور باشد ممكن است شما را براي جايگزيني قبول كنند.

در صورتيكه ممالك پناهنده پذير پرونده شما را رد كنند راهي براي اعتراض وجود ندارد. لذا ممكن است كميسيارياي عالي پناهندگان پرونده شما را به ديگر كشورهاي پناهنده پذير ارائه دهد.

مشاور اجتماعي و حقوقي

كميسيارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد براي برطرف كردن مشكلات اضطراري و جدي حقوقي پناهجو ياني كه در خواست انها براي اقامت موقت پذير فته شده و همچنين كساني كه هنوز تصميم نهائي براي انهااتخاذ نشده است امكان مشاوره فراهم اورده است.مشاوره براي پناه جويان ساكن انكاراهر روز انجام مي شود. ساكنانشهر هاي ديگر مي توانند در روزهاي هفته از دوشنبه تا جمعه بين ساعتهاي 9 صبح تا 5 بعد از ظهر از طريق تلفن با مشاور حقوقي تماس بگيرند ( 18-03124396615 ) .

اگر مقامات تركيه در خواست اقامت موقت شما را قبول كرده باشند در صورتيكه خارج از انكارا اقامت داريد مي توانيد با مدد كاران اجتماعي در روزهاي چهارشنبه از ساعت 2 تا الي 4 بعد از ظهر با همان شماره بالا تماس بگيريد. ملاقات با استانداري ها و پناهجويان شهر هاي اطراف انكارا توسط مدد كاران انجام مي شود.

پناهجويان مقيم انكارا مي توانند با مراجعه به دفتر كميسيارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در ساعت 9 صبحروزهاي دوشنبه تا جمعه براي گرفتن وقت ملاقات اقدام نمايند. وقت ملاقات از روزهاي دوشنبه تا پنجشنبه داده مي شودهر گونه تماس شما باكميسيارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد براي راهنمائي يا مشاوره در مورد مسائل مهم حقوقي و اجتماعي نبايد باعث تاخيرشما در اقدام براي ارائه درخواست پناهجوي شود. در هر صورت طبق مراتب رسمي دولتي شما بايد در خواست اقامت موقت خود را ظرف 10 روز پس از ورود به تركيه ارائه دهيد.

به نقل از وبلاگ راهنماى پناهندگى از طريقUN

و سایت ایرانیان انگلیس

مطالب مرتبط:

کنوانسيون 1951 ژنو در مورد وضعيت پناهندگان

پروتکل 1967درمورد وضعیت پناهدگان

کنوانسيون مربوط به امور پناهندگان - 28 جولاي1951 ژنو

هماهنگ شدن قوانین پناهندگی در اتحادیه اروپا

پناهندگان و پناهجويان

نظرات   

 
0 #20 free-gambling.info 1396-02-19 02:53
I was able to find good information from your blog posts.
بازگو کردن
 
 
0 #19 Kristina 1396-02-13 14:38
Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this
paragraph i thought i could also make comment
due to this good paragraph.
بازگو کردن
 
 
0 #18 Ссылка на сайт 1396-01-28 21:24
Hi there! Do you know if they make any plugins
to assist with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success.
If you know of any please share. Kudos!
بازگو کردن
 
 
0 #17 BHW 1396-01-27 04:33
This is a very good tip particularly to those new to the blogosphere.
Simple but very precise information… Thanks for sharing this one.
A must read post!
بازگو کردن
 
 
0 #16 BHW 1396-01-26 19:32
Hey I know this is off topic but I was wondering
if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet
my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some
time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything.
I truly enjoy reading your blog and I look forward to
your new updates.
بازگو کردن
 
 
0 #15 BHW 1396-01-23 04:23
Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon everyday.
It will always be helpful to read through articles from other authors and use a little something from their websites.
بازگو کردن
 
 
0 #14 BHW 1396-01-22 05:31
When someone writes an piece of writing he/she retains the image of a user
in his/her brain that how a user can know it. Thus that's why this piece of writing is perfect.
Thanks!
بازگو کردن
 
 
0 #13 BHW 1396-01-14 08:59
Wow! Finally I got a website from where I know
how to in fact get valuable information concerning my
study and knowledge.
بازگو کردن
 
 
-1 #12 Aida 1395-11-26 16:21
Salam
Mikhastam bedunam bad az sabte name UN mishe sabte nAm ro laghv kardo enserAf dAdo bargasht be irAn? YA tuye turkey mund??
بازگو کردن
 
 
0 #11 میلاد 1395-11-26 11:09
دوستان عزیزی که قصد مهاجرت و پناهندگی در U.N ترکیه را دارندو جهت ارائه کیس پناهندگی و‌مشاوره با شماره ما تماس و یا از طریق تلگرام و یا واتس آپ با ما ارتباط برقرار کنند
۰۰۹۰۵۳۴۲۳۴۰۵۱۲
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

یاداشت!

با قمه و تیغ زدنها جلوه های زیبای عاشورا را مخدوش نکنیم!

بیایم با جلوه زشت و کریه ، جلوه های زیبای محرم و عاشورا را مکدر و خدشه دار نکنیم!....ادامه مطلب.......

فيسبوك

فرم ورودمهمان انلاین

امروز1154
ديروز2009
اين هفته8542
اين ماه28471
در كل1394120

Who Is Online

Guests : 96 guests online
Powered by CoalaWeb

اطلاعات در مورد پناهندگی

سخنرانی عیزیز رویش مکتب معریفت کابل

جملات ماندگار

 عصری ست که اندیشه ها فلج است ، شخصیت ها فروخته شده اند , وفاداران تنها هستند , پارسایان گوشه گیرند , جوانان یا مایوس یا فروخته شده , یا منحرف , و گذشته گان و بزرگان گذشته یا شهید شده , و یا فروخته شده اند.(دکتر علی شریعتی)

اگر لحظه به لحظه با خود صادق باشيد، ديگر به اثبات اعمال خود نيازی نداريد و اگر در زندگی حادثه ای پيش آيد، می دانيد كه مصلحت اوست و ماهيت وجود شما ثابت و سازگار باقی خواهد ماند.(مهاتما گاندی)

بهترین لذت آدمی این است که بداند نسلی که از او به جا مانده ، ولی حسی برتر از هر لذت موجود این است که بداند مسئولیت خانواده ای بر دوش اوست و هر فردی میتواند از این لذت برخوردار باشد.(نلسون ماندلا)